ТП Издания
Книга "Подоходното облагане във въпроси и отговори"
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Прилагане на изискванията на чл. 10 ЗКПО относно докумeнталната обоснованост при извършване на търговия чрез интернет
авторски материал, стр. 20
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Прилагане на чл. 26, т. 2 ЗКПО при съдебно обжалване на ревизионен акт
авторски материал, стр. 22
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Доказване на спорни разходи за гориво, резервни части и ремонт на влекач
авторски материал, стр. 24
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Основания за непризнаване на отчетна стойност на продадени стоки
авторски материал, стр. 26
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Прилагане на документалната обоснованост при липса на касова бележка (фискален бон)
авторски материал, стр. 29
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Прилагане на правилата за предотвратяване на отклонението от облагане
авторски материал, стр. 31
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Определяне на пазарна лихва по заемни взаимоотношения между свързани лица (нефинансови предприятия)
авторски материал, стр. 33
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Данъчно третиране по реда на ЗКПО на изплатено обезщетение по Кодекса на труда
авторски материал, стр. 36
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Практика по третирането на сделки между свързани лица при договор за наем
авторски материал, стр. 39
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Прилагане на състава за „скрито разпределение на печалбата“ по реда на ЗКПО
авторски материал, стр. 42
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Разходи и приходи от липси на стоки
авторски материал, стр. 45
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Разходи за имуществена санкция и приходи от обезщетение
авторски материал, стр. 47
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Поемане на дълг на дъщерно дружество от компания майка
авторски материал, стр. 49
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Разпределение на разходи от холдинг към дъщерни дружества
авторски материал, стр. 50
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Данъчно третиране при получаване на ликвидационен дял
авторски материал, стр. 53
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Кражба на стоки по време на транспортиране
авторски материал, стр. 56
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Технологичен брак на хранителни стоки и брак поради изтекъл срок на годност
авторски материал, стр. 60
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Разходи за дневни командировъчни пари
авторски материал, стр. 62
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Разходи за понесена имуществена отговорност по търговски договор
авторски материал, стр. 64
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Прилагане на чл. 32 ЗКПО при учредяване на дружество и направени разноски за непарична вноска (при апорт)
авторски материал, стр. 65
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Изключения и специфики при формиране на данъчни временни разлики в резултат от приблизителни счетоводни оценки (преоценки)
авторски материал, стр. 67
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Определяне на момента на изискуемост на вземане за целите на чл. 37, ал. 1, т. 1 ЗКПО
авторски материал, стр. 73
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Данъчно третиране на разходи от обезценка на вземане при прекъсване на давностния срок
авторски материал, стр. 75
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Данъчно третиране по реда на чл. 37, ал. 1 ЗКПО в случаите на опрощаване на вземания
авторски материал, стр. 77
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Отказ от вземане като форма на обезщетение
авторски материал, стр. 80
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Данъчно третиране при частично погасяване на обезценено вземане
авторски материал, стр. 83
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Регулиране на слабата капитализация при банков кредит, по който поръчител е свързано лице
авторски материал, стр. 87
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Данъчно третиране на отписани неизплатени лихви на физическо лице
авторски материал, стр. 90
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Данъчно третиране по реда на чл. 42 ЗКПО на неизплатени лихви на физическо лице, в случай че физическото лице цедира вземането си на юридическо лице
авторски материал, стр. 92
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Формиране и обратно проявление на данъчната временна разлика по реда на чл. 42 ЗКПО
авторски материал, стр. 95
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Прилагане на чл. 46 ЗКПО при невърнат заем
авторски материал, стр. 97
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Прилагане на чл. 46, ал. 1 ЗКПО при неизпълнено задължение за построяване на сграда
авторски материал, стр. 99
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Данъчно третиране при продажба на акции на регулиран пазар
авторски материал, стр. 101
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Категоризиране на данъчен амортизируем актив
авторски материал, стр. 103
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Придобиване на данъчен амортизируем актив, отчетено като текущ разход
авторски материал, стр. 107
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Данъчни амортизации за подобрения на наети активи
авторски материал, стр. 108
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Дарение, свързано с данъчен амортизируем актив
авторски материал, стр. 109
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Трансформиране на амортизируем актив в инвестиционен имот, отчитан по справедлива стойност
авторски материал, стр. 114
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Разграничаване на разходи за ремонт от такива за подобрения за целите на ЗКПО
авторски материал, стр. 119
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Преустановяване на начисляването на данъчни амортизации по чл. 59 ЗКПО
авторски материал, стр. 122
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Право на приспадане на данъчни загуби при продажба на дялове
авторски материал, стр. 126
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Неупражнено право на избор за пренасяне на данъчна загуба
авторски материал, стр. 127
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Пренасяне на загуби при данъчна ревизия
авторски материал, стр. 128
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Последователност при приспадане на данъчни загуби
авторски материал, стр. 129
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Данъчно третиране на грешки в случаите на данъчни временни разлики
авторски материал, стр. 130
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Корекция на грешки при преобразуване на счетоводния финансов резултат
авторски материал, стр. 132
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Възникване или увеличаване на загуба за пренасяне в резултат на корекция на грешка
авторски материал, стр. 135
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Намаляване на загубата за пренасяне в резултат на корекция на грешка
авторски материал, стр. 136
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Корекция на грешка, засягаща стойностите на данъчните амортизируеми активи
авторски материал, стр. 137
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Авансови вноски - определяне на прогнозна данъчна печалба
авторски материал, стр. 139
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Авансови вноски в случаите на извършване и на дейност, подлежаща на облагане с алтернативен данък
авторски материал, стр. 140
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Определяне на лихвите по чл. 89 ЗКПО
авторски материал, стр. 142
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Спорно данъчно третиране при начисляването на лихви по чл. 89 ЗКПО
авторски материал, стр. 145
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Преобразуване по чл. 122 ЗКПО при избор на по-ранна дата за данъчни цели
авторски материал, стр. 152
Въпроси и отговори по ЗКПО - Корпоративен данък - Имуществена санкция при извършено скрито разпределение на печалбата
авторски материал, стр. 158
Въпроси и отговори по ЗКПО - Данък, удържан при източника - Прилагане на чл. 195 ЗКПО, във връзка с Директива 2003/49/EО на Съвета
авторски материал, стр. 160
Въпроси и отговори по ЗКПО - Данък, удържан при източника - Възнаграждение за поемане на гаранция
авторски материал, стр. 170
Въпроси и отговори по ЗКПО - Данък, удържан при източника - Облагане при местно юридическо лице на дивиденти, получени от чужбина
авторски материал, стр. 171
Въпроси и отговори по ЗКПО - Данък, удържан при източника - Облагане с данък, удържан при източника, на доходи от неустойки, начислени в полза на лице от юрисдикция с преференциален данъчен режим
авторски материал, стр. 176
Въпроси и отговори по ЗКПО - Данък, удържан при източника - Доходи от сделки с финансови инструменти, издадени от чуждестранни юридически лица
авторски материал, стр. 177
Въпроси и отговори по ЗКПО - Данък, удържан при източника - Доходи от възнаграждения за технически услуги
авторски материал, стр. 179
Въпроси и отговори по ЗКПО - Данък, удържан при източника - Доходи от наем на движимо имущество
авторски материал, стр. 182
Въпроси и отговори по ЗКПО - Данък, удържан при източника - Доходи от франчайз
авторски материал, стр. 183
Въпроси и отговори по ЗКПО - Данък върху разходите - Разходи за застрахователни премии по застраховка „Живот“
авторски материал, стр. 187
Въпроси и отговори по ЗКПО - Данък върху разходите - Определяне размера на ваучерите за храна в зависимост от отработените дни или часове
авторски материал, стр. 189
Въпроси и отговори по ЗКПО - Данък върху разходите - Социални разходи за храна под формата на пари и купони
авторски материал, стр. 194
Въпроси и отговори по ЗКПО - Данък върху разходите - Разходи за пътуване от местоживеенето до местоработата, и обратно
авторски материал, стр. 196
Въпроси и отговори по ЗКПО - Данък върху разходите - Разходи за спортни занимания на служителите
авторски материал, стр. 198
Въпроси и отговори по ЗКПО - Данък върху разходите - Разходи за „тиймбилдинг“
авторски материал, стр. 199
Въпроси и отговори по ЗКПО - Данък върху разходите - Разходи за пътуване от местоживеенето до местоработата със служебен лек автомобил
авторски материал, стр. 200
Въпроси и отговори по ЗКПО - Данък върху разходите - Разходи за транспорт от местоживеенето до местоработата, осигурен само за част от наетите лица
авторски материал, стр. 202
Въпроси и отговори по ЗКПО - Данък върху разходите - Разходи за лично ползване на лек автомобил
авторски материал, стр. 203
Въпроси и отговори по ЗКПО - Данък върху разходите - Разходи за оборудване на кът за хранене
авторски материал, стр. 206
Въпроси и отговори по ЗКПО - Данък върху разходите - Разходи за храни и напитки, осигурявани на работници, полагащи нощен труд
авторски материал, стр. 207
Въпроси и отговори по ЗКПО - Данък върху разходите - Разходи за допълнително здравно осигуряване, извършени в полза на част от персонала
авторски материал, стр. 208
Становище № М-94-К-233 от 28.02.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 212
Становище № 24-39-2 от 13.02.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 215
Становище № 26-С-139 от 29.12.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 221
Становище № 26-Б-209 от 28.12.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 226
Становище № 26-Е-153 от 07.11.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 232
Становище № 24-39-104 от 19.10.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 235
Становище № 24-39-116 от 17.10.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 246
Становище № 14-38-36 от 25.08.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 251
Становище № 26-О-76 от 25.07.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 255
Становище № М-24-36-25 от 21.06.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 260
Становище № 24-39-71 от 15.06.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 264
Становище № 24-39-53 от 17.05.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 269
Становище № 24-39-7 от 10.05.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 272
Становище № 24-38-12 от 24.03.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 278
Становище № 24-39-4 от 16.03.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 280
Становище № 24-38-6 от 13.03.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 283
Становище № 15-00-1 от 02.03.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 287
Решение № 1325 от 30.01.2018 г. на ВАС по адм. д. № 4146/2017 г., І отд.
съдебна практика, стр. 294
Решение № 5312 от 24.04.2018 г. на ВАС по адм. д. № 13763/2017 г., І отд.
съдебна практика, стр. 298
Решение № 3975 от 28.03.2018 г. на ВАС по адм. д. № 7817/2017 г., VІІІ отд.
съдебна практика, стр. 302
Решение № 3973 от 28.03.2018 г. на ВАС по адм. д. № 9840/2017 г., I отд.
съдебна практика, стр. 307
Решение № 4909 от 17.04.2018 г. на ВАС по адм. д. № 13383/2017 г., І отд.
съдебна практика, стр. 319
Решение № 4603 от 11.04.2018 г. на ВАС по адм. д. № 10546/2017 г., І отд.
съдебна практика, стр. 325
Решение № 7552 от 15.06.2017 г. на ВАС по адм. д. № 3812/2017 г., І отд.
съдебна практика, стр. 329
Решение № 7629 от 16.06.2017 г. на ВАС по адм. д. № 6613/2016 г., VІІІ отд.
съдебна практика, стр. 338
Решение № 3186 от 15.03.2017 г. на ВАС по адм. д. № 3841/2016 г., І отд.
съдебна практика, стр. 340
Решение № 2876 от 07.03.2018 г. на ВАС по адм. д. № 7298/2017 г., VІІІ отд.
съдебна практика, стр. 341
Решение № 1846 от 14.02.2017 г. на ВАС по адм. д. № 5248/2016 г., І отд.
съдебна практика, стр. 344
Решение № 4873 от 17.04.2018 г. на ВАС по адм. д. № 2203/2018 г., VІІІ отд.
съдебна практика, стр. 351
Решение № 1036 от 24.01.2018 г. на ВАС по адм. д. № 4048/2017 г., І отд.
съдебна практика, стр. 354
Решение № 10185 от 01.08.2017 г. на ВАС по адм. д. № 8554/2016 г., І отд.
съдебна практика, стр. 360
Решение № 4560 от 18.04.2016 г. на ВАС по адм. д. № 7414/2015 г., VІІІ отд.
съдебна практика, стр. 368
Решение № 5535 от 03.05.2017 г. на ВАС по адм. д. № 7808/2016 г., І отд.
съдебна практика, стр. 372
Тълкувателно решение № 1 от 15.03.2017 г. на ВАС по тълк. д. № 2/2016 г., ОСС, I и II колегия
съдебна практика, стр. 374
Решение № 104 от 04.01.2018 г. на ВАС по адм. д. № 346/2016 г., ІІІ отд.
съдебна практика, стр. 375
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Необлагаеми доходи - Получена печалба от участие в хазартна игра
авторски материал, стр. 382
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Необлагаеми доходи - Придобити доходи по програма „Еразъм+“ в областта на образованието
авторски материал, стр. 383
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Необлагаеми доходи - Продажба на имущество по наследство
авторски материал, стр. 385
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Необлагаеми доходи - Доходи от продажба на финансови инструменти в страната и в чужбина
авторски материал, стр. 386
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Данъчни облекчения - Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност, които са пенсионери
авторски материал, стр. 389
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Данъчни облекчения - Ползване на данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност чрез работодателя
авторски материал, стр. 390
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Данъчни облекчения - Данъчно облекчение за направени лични вноски по застраховка „Живот“
авторски материал, стр. 392
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Данъчни облекчения - Данъчно облекчение за направени вноски по застраховка „Живот“, сключена в полза на друго лице
авторски материал, стр. 394
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Данъчни облекчения - Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране
авторски материал, стр. 395
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Данъчни облекчения - Данъчно облекчение за направено дарение в полза на учебно заведение
авторски материал, стр. 396
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Данъчни облекчения - Документи за ползване на данъчно облекчение за деца
авторски материал, стр. 398
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Данъчни облекчения - Едновременно ползване на данъчно облекчение за деца и данъчно облекчение за деца с увреждания
авторски материал, стр. 400
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Данъчни облекчения - Ползване на данъчно облекчение за млади семейства за закупуване на ателие
авторски материал, стр. 401
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Данъчни облекчения - Прилагане на данъчното облекчение за безкасови плащания
авторски материал, стр. 403
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от трудови правоотношения - Задължения на работодателя при изплащане на присъдено обезщетение по чл. 225 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 405
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от трудови правоотношения - Данъчно третиране на ваучери за храна, предоставени от работодател по втори трудов договор
авторски материал, стр. 407
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от трудови правоотношения - Данъчно третиране на изплатено обезщетение при пенсиониране в по-висок размер
авторски материал, стр. 409
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от трудови правоотношения - Данъчно третиране на изплатени суми за лечение за сметка на социалните разходи
авторски материал, стр. 411
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от трудови правоотношения - Разходи за пътуване и престой на чуждестранно физическо лице в България
авторски материал, стр. 413
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от трудови правоотношения - Доходи за положен личен труд от съдружник, изплатени през следващата година
авторски материал, стр. 416
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от трудови правоотношения - Доходи по договор за управление и контрол, сключен с физическо лице, което е гражданин на друга държава
авторски материал, стр. 419
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от трудови правоотношения - Данъчно третиране на премиите по здравни застраховки, направени от работодателя за сметка на социалните разходи
авторски материал, стр. 422
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от трудови правоотношения - Определяне на облагаемия доход, когато работодателят плаща разходите за наем и свързаните с него комунални разходи (ток, вода, парно и др.)
авторски материал, стр. 424
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от трудови правоотношения - Данъчно третиране на награди, предоставени от работодател, във връзка с организирано състезание между неговите служители
авторски материал, стр. 426
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от трудови правоотношения - Данъчно третиране в случаите на сключена задължителна застраховка от работодателя
авторски материал, стр. 427
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от трудови правоотношения - Годишно преизчисляване на доходите от трудови правоотношения
авторски материал, стр. 429
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от трудови правоотношения - Данъчно третиране при договор за наем на персонал
авторски материал, стр. 431
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец - Данъчно третиране при прехвърляне на имущество - семейна имуществена общност, в предприятието на едноличния търговец
авторски материал, стр. 435
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец - Данъчно третиране на доходите от сделка по прехвърляне на предприятие на едноличен търговец
авторски материал, стр. 438
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец - Прехвърляне на автомобил в предприятието на ЕТ при сключен договор за лизинг от физическото лице
авторски материал, стр. 440
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец - Данъчно третиране при извършване на търговска дейност от физическо лице, което не е регистрирано като едноличен търговец
авторски материал, стр. 441
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец - Определяне на годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 2 ЗДДФЛ
авторски материал, стр. 443
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от друга стопанска дейност - Доходи на физически лица, регистрирани като земеделски стопани
авторски материал, стр. 447
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от друга стопанска дейност - Задължение за издаване на служебна бележка за доходи по извънтрудови правоотношения
авторски материал, стр. 448
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от друга стопанска дейност - Авансово облагане и документиране на доходи по извънтрудови правоотношения
авторски материал, стр. 450
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от друга стопанска дейност - Данъчно третиране на доходите от субсидии, получени от физически лица - земеделски стопани
авторски материал, стр. 452
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от друга стопанска дейност - Доходи по извънтрудови правоотношения на физическо лице, което извършва дейност и като едноличен търговец
авторски материал, стр. 454
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от наем - Облагане и документиране при изплащане на доход от наем на регистрирано по ЗДДС физическо лице
авторски материал, стр. 457
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от наем - Документиране на доход от наем, когато наемодателят е с намалена работоспособност над 50 на сто
авторски материал, стр. 458
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от наем - Определяне на авансовия данък, когато наемът за няколко месеца се плаща наведнъж
авторски материал, стр. 459
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от наем - Данъчно третиране на таксата за битови отпадъци при сключен договор за наем
авторски материал, стр. 461
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от прехвърляне на права и имущество - Данъчно третиране на получен задатък при продажба на недвижим имот
авторски материал, стр. 464
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от прехвърляне на права и имущество - Доходи от продажба на недвижим жилищен имот, придобит срещу гледане и издръжка
авторски материал, стр. 466
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от прехвърляне на права и имущество - Определяне на цената на придобиване при продажба на дялове
авторски материал, стр. 467
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от прехвърляне на права и имущество - Определяне на облагаемия доход при продажба на предприятие на едноличен търговец със заличаване
авторски материал, стр. 468
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от прехвърляне на права и имущество - Определяне цената на придобиване при продажба на акции, закупени в различни данъчни години
авторски материал, стр. 470
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от други източници - Обезщетение за лишаване от ползване на собствен недвижим имот
авторски материал, стр. 472
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от други източници - Получено капаро във връзка с продажба на недвижим имот
авторски материал, стр. 473
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от други източници - Изплащане на неустойка от предприятие за предсрочно прекратяване на договор за наем
авторски материал, стр. 475
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от други източници - Предоставяне на непарични награди от игри на случайността
авторски материал, стр. 477
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от други източници - Доходи, придобити под формата на печалби от хазартни игри от чужбина
авторски материал, стр. 479
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от други източници - Поемане на разхода за данък от предприятието - платец на доход от награда
авторски материал, стр. 480
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от други източници - Спечелена награда от томбола под формата на ваучер на определена стойност
авторски материал, стр. 481
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Доходи от други източници - Придобити лихви по чуждестранни облигации
авторски материал, стр. 482
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Окончателни данъци - Възнаграждения за технически услуги на чуждестранно физическо лице
авторски материал, стр. 484
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Окончателни данъци - Доходи от наем на местно и чуждестранно физическо лице
авторски материал, стр. 487
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Окончателни данъци - Преизчисляване на окончателен данък по чл. 37а ЗДДФЛ
авторски материал, стр. 492
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Окончателни данъци - Получаване на сума по застраховка „Живот“ след изтичане на договора
авторски материал, стр. 493
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Окончателни данъци - Доходи от доброволно осигуряване, придобити преди право на пенсия
авторски материал, стр. 495
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Окончателни данъци - Доходи от дивиденти в полза на местни физически лица
авторски материал, стр. 496
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Окончателни данъци - Придобиване на доходи от дивиденти от чужбина
авторски материал, стр. 498
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Окончателни данъци - Доходи от дивиденти в полза на чуждестранно физическо лице
авторски материал, стр. 500
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - Извършване на корекция в подадена годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ при установени недекларирани доходи
авторски материал, стр. 502
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - Ползване на правото на отстъпка при невнесен окончателен данък
авторски материал, стр. 504
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ при придобити доходи само от трудови правоотношения
авторски материал, стр. 505
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - Деклариране на доходи от продажба на недвижимо имущество, единият от които е необлагаем
авторски материал, стр. 507
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - Деклариране на доходи от наем на земеделска земя
авторски материал, стр. 509
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - Деклариране на притежаваното недвижимо имущество в чужбина
авторски материал, стр. 510
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - Деклариране на получен от местно физическо лице заем, предоставен от чуждестранно физическо лице
авторски материал, стр. 511
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - Предоставяне на допълнителни парични вноски от съдружници
авторски материал, стр. 513
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - Подаване на декларация на основание чл. 50, ал. 9 ЗДДФЛ
авторски материал, стр. 514
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - Срок за внасяне на дължим данък за доходи на починало лице
авторски материал, стр. 516
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - Деклариране на доходи от чужбина в годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ
авторски материал, стр. 517
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Данъчна декларация по чл. 55 ЗДДФЛ - Подава ли се данъчна декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ, когато възнаграждението по граждански договор не е изплатено
авторски материал, стр. 519
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Данъчна декларация по чл. 55 ЗДДФЛ - Възнаграждение по граждански договор на чуждестранно физическо лице за извършване на услуги на територията на чужда държава
авторски материал, стр. 520
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Данъчна декларация по чл. 55 ЗДДФЛ - Придобити доходи от наем от непълнолетно физическо лице
авторски материал, стр. 521
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Данъчна декларация по чл. 55 ЗДДФЛ - Извършване на корекция на подадена декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ
авторски материал, стр. 522
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Данъчна декларация по чл. 55 ЗДДФЛ - Невнесен данък, деклариран в данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ
авторски материал, стр. 523
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Предоставяне на информация - Доходи от наем на имущество, собственост на няколко физически лица
авторски материал, стр. 525
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Предоставяне на информация - Посочване на доходи от продажба на имущество в справката за изплатени доходи
авторски материал, стр. 526
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Предоставяне на информация - Подаване на информация по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ от инвестиционен посредник
авторски материал, стр. 527
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Предоставяне на информация - Предоставяне на информация за продажба на земеделска земя
авторски материал, стр. 528
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Предоставяне на информация - Доходи на съдружници, извършващи услуги с личен труд в дружеството
авторски материал, стр. 529
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Предоставяне на информация - Доходи от упражняване на дейност като свободна професия
авторски материал, стр. 530
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Предоставяне на информация - Предоставена рента в натура
авторски материал, стр. 531
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Предоставяне на информация - Посочване на доходи от доброволно осигуряване и застраховане в справката за изплатени доходи
авторски материал, стр. 532
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Предоставяне на информация - Предоставяне на информация за целите на задължителния автоматичен обмен за доходи от управление и контрол
авторски материал, стр. 534
Становище № М-26-Т-31 от 23.03.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 538
Становище № 94-И-46 от 20.03.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 541
Становище № 24-35-45 от 16.02.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 544
Становище № М-94-Р-1 от 15.02.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 548
Становище № 24-39-122 от 08.12.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 550
Становище № 26-М-81 от 29.08.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 558
Становище № М-24-36-39 от 18.08.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 563
Становище № 24-38-28 от 29.06.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 569
Становище № 24-39-49 от 16.06.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 575
Становище № М-24-37-4 от 06.06.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 579
Становище № 24-39-45 от 22.05.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 583
Становище № М-24-36-9 от 17.05.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 587
Становище № М-94-И-66 от 24.04.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 591
Становище № М-24-36-14 от 05.04.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 593
Становище № 24-39-1 от 24.03.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 597
Становище № М-24-36-87 от 20.02.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 600
Решение № 4728 от 12.04.2018 г. на ВАС по адм. д. № 13441/2017 г., І отд.
съдебна практика, стр. 604
Решение № 2934 от 07.03.2018 г. на ВАС по адм. д. № 8457/2017 г., І отд.
съдебна практика, стр. 608
Решение № 15901 от 21.12.2017 г. на ВАС по адм. д. № 7072/2016 г., І отд.
съдебна практика, стр. 612
Решение № 14992 от 07.12.2017 г. на ВАС по адм. д. № 12241/2016 г., VІІІ отд.
съдебна практика, стр. 615