ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2018 г., кн. 06
Действия на командитистите от името на командитното дружество без представителна власт
авторски материал, стр. 6
Решение № 20 от 10.04.2018 г. по т. д. № 1519/2017 г., ТК на ВКС, I т. о.
съдебна практика, стр. 15
Решение на Съда на Европейския съюз от 19.12.2013 г. по дело С-209/12 и неговото значение за договори за застраховки „Живот“, сключени след 01.01.2007 г.
авторски материал, стр. 19
Решение № 131 от 30.08.2017 г. по т. д. № 557/2016 г., ТК на ВКС, I т. о.
съдебна практика, стр. 28
При връщане на дадено при начална липса на основание, от кой момент се дължи обезщетението за забава
авторски материал, стр. 32
Отмяната на противоречието с обществения ред като основание за отмяна на арбитражни решения по Закона за международния търговски арбитраж е противоконституционна
авторски материал, стр. 45
Неизплатените трудови възнаграждения като основание за откриване на производство по несъстоятелност
авторски материал, стр. 58
Състезателна процедура с договаряне - правен режим и отграничения
авторски материал, стр. 67
Придобиват ли търговско качество лекарите, участващи в клинични изпитвания
авторски материал, стр. 88