ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2018 г., кн. 06
Понятието „увреждане“ по чл. 135, ал. 1 ЗЗД и колизията в съдебната практика относно наличието му
авторски материал, стр. 5
Вещен статут на павилиона със сглобяема метална конструкция върху бетонна основа
авторски материал, стр. 16
Решение № 18 от 11.04.2018 г. по гр. д. № 1011/2017 г. на ВКС , ІІ г. о.
съдебна практика, стр. 28
Процедурите за определяне на концесионер по реда на Закона за концесиите
авторски материал, стр. 31
Нови положения в правния режим на сключването на договори за ползването на земеделски земи
авторски материал, стр. 39
Някои разсъждения относно договора за арендата в земеделието (във връзка с тълк. д. № 1/2018 г. на ОСГТК на ВКС)
авторски материал, стр. 53
Решение № 23 от 24.04.2018 г. по гр. д. № 1093/2017 г. на ВКС, ІІ г. о.
съдебна практика, стр. 58
Практика по прилагане на Закона за устройство на територията след изпълнението на мерките за намаляване на административната тежест
авторски материал, стр. 62
Големите битки на големите марки
авторски материал, стр. 75
Допустимост на касационното обжалване с оглед новите основания за допускане на касационната жалба, приети със ЗИДГПК (ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.)
авторски материал, стр. 88