ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2018 г., кн. 05
Още за Новата уредба на платежните услуги и платежните системи
авторски материал, стр. 5
Новото в правния режим на юридическите лица с нестопанска цел - 2
авторски материал, стр. 19
Решение № 240 от 29.03.2018 г. по т. д. № 1102/2017 г., ТК на ВКС, I т. о.
съдебна практика, стр. 26
Отговорност за причинени вреди при нарушаване на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на лични данни и свободното им движение
авторски материал, стр. 29
Едно мнение по поставените въпроси в тълкувателно дело № 3 от 2017 г. на ОСГТК на ВКС
авторски материал, стр. 38
Въпроси, повдигани в съдебната практика по отношение на чл. 40 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал, стр. 53
Съразмерността в принудителното изпълнение съгласно чл. 442а от Гражданския процесуален кодекс
авторски материал, стр. 61
Несъстоятелност на физически лица - 2
авторски материал, стр. 69
Основания за отстраняване от процедурата за възлагане на обществена поръчка
авторски материал, стр. 80