ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2018 г., кн. 05
Отмяна на влезлия в сила акт за възлагане на недвижим имот, придобит чрез принудителна продан
авторски материал, стр. 5
Още веднъж за безвъзмездността на ипотечния договор
авторски материал, стр. 18
Измененията в Закона за собствеността относно придобивната давност върху недвижими имоти - частна държавна и общинска собственост, и обратната сила на закона
авторски материал, стр. 25
За противопоставимостта на договора за аренда, сключен от съсобственик
авторски материал, стр. 33
Измененията в Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост
авторски материал, стр. 39
Някои особености на прекратяването на съпружеската имуществена общност през време на брака поради важни причини
авторски материал, стр. 42
Решение № 226 от 04.04.2018 г. по т. д. № 1906/2016 г. на ВКС-ТК, ІІ т. о.
съдебна практика, стр. 57
Промени в правната уредба на зелената система на територията на Столичната община
авторски материал, стр. 61
Търговско описание вместо търговско наименование на бутилираните води за питейни цели
авторски материал, стр. 71