ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2018 г., кн. 05
За някои аспекти и въпроси, свързани с публичността на финансовите отчети за 2017 г.
авторски материал, стр. 5
Нов стандарт МСФО 17 Застрахователни договори
авторски материал, стр. 15
Данъчно третиране на вземания по реда на ЗКПО - Отказ от вземане като форма на обезщетение
авторски материал, стр. 28
Данъчно третиране на вземания по реда на ЗКПО - Данъчно третиране при частично погасяване на обезценено вземане
авторски материал, стр. 31
Данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения по реда на ЗДДФЛ - Задължения на работодателя при изплащане на присъдено обезщетение по чл. 225 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 36
Данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения по реда на ЗДДФЛ - Данъчно третиране на ваучери за храна, предоставени от работодател по втори трудов договор
авторски материал, стр. 36
Данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения по реда на ЗДДФЛ - Данъчно третиране на изплатено обезщетение при пенсиониране в по-висок размер
авторски материал, стр. 36
Данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения по реда на ЗДДФЛ - Данъчно третиране на премиите по здравни застраховки, направени от работодателя за сметка на социалните разходи
авторски материал, стр. 36
Относно упражняването на правото на данъчен кредит по един данъчен документ на части, в повече от един данъчни периода
авторски материал, стр. 45
Прилагане на Закона за данък върху застрахователните премии във връзка с определянето на данъчен представител на застраховател
административна практика, стр. 47
Практически съвети на Комисията за защита на личните данни във връзка с прилагането от 25 май 2018 г. на новия Общ регламент за защита на личните данни, при разплащания с кредитни карти и кандидатстване за кредит
авторски материал, стр. 52
Нова наредба на БНБ за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
авторски материал, стр. 55