ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2018 г., кн. 04
Нов Закон за платежните услуги и платежните системи
авторски материал, стр. 5
Новото в правния режим на юридическите лица с нестопанска цел - 1
авторски материал, стр. 15
Практиката на Съда на Европейския съюз по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите през 2017 г.
авторски материал, стр. 28
Решение № 194 от 01.02. 2018 г. по т. д. № 84/2017 г. на ВКС, II т. о., ТК
съдебна практика, стр. 36
Може ли физическо лице да бъде страна по договор за финансово обезпечение?
авторски материал, стр. 41
Несъстоятелност на физически лица
авторски материал, стр. 51
Нови моменти в законодателството по обществени поръчки и методическата дейност на АОП през февруари и март 2018 г.
авторски материал, стр. 64
Връзката между понятията „администратор“, „обработващ лични данни“, „трета страна“ и „получател“
авторски материал, стр. 80