ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2018 г., кн. 04
Отграничаване на договора за прехвърляне на недвижим имот срещу пожизнена рента, сключван по занятие, от застраховката за пенсия. Застрахователен ли е договорът за прехвърляне на право на собственост срещу пожизнена рента?
авторски материал, стр. 5
Разпореждане с недвижими имоти - собственост на кооперации или кооперативни съюзи, и вещни права върху тях
авторски материал, стр. 12
Решение № 138/2017 г. от 22.03.2018 г. по гр. д. № 4303 по описа за 2016 г., ГК на ВКС, ІІ г. о.
съдебна практика, стр. 18
Учредяване на право на ползване върху имоти - частна общинска собственост
авторски материал, стр. 22
За измененията на Закона за опазване на земеделеските земи (ДВ, бр. 17 от 2018 г.)
авторски материал, стр. 30
Какви са допустимите минимални размери при делба или разпореждане със земеделски имоти?
авторски материал, стр. 41
Относно наследствената общност
авторски материал, стр. 43
Решение № 145/2017 г. от 15.01.2018 г. по гр. д. № 5479 от 2016 г. на ВКС, І г. о.
съдебна практика, стр. 51
Основни промени при изграждането на електронни съобщителни мрежи, които се въвеждат с новия Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (Обн. ДВ, бр. 21 от 09.03.2018 г.)
авторски материал, стр. 55
Бележки по промените в Закона за устройството и застрояването на столичната община
авторски материал, стр. 64
Колективното управление на авторски и сродни на тях права в България след последните изменения и допълнения в Закона за авторското право и сродните му права
авторски материал, стр. 76