ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2018 г., кн. 04
Новите правила в Кодекса на труда за ползване на отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, в сила от 1 юли 2018 г.
авторски материал, стр. 5
Промени в Закона за обществените поръчки, които обуславят отстраняването на работодателя от обществена поръчка, когато са извършени нарушения на трудовото законодателство
авторски материал, стр. 11
Правото на обезщетение при неизползван платен годишен отпуск
авторски материал, стр. 21
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 13/2018
административна практика, стр. 25
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 14/2018
административна практика, стр. 26
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 15/2018
административна практика, стр. 28
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 16/2018
административна практика, стр. 29
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 17/2018
административна практика, стр. 30
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 18/2018
административна практика, стр. 33
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 19/2018
административна практика, стр. 35
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 20/2018
административна практика, стр. 36
Уредбата за декларациите на служителите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
авторски материал, стр. 38
От 25 май 2018 година започва да се прилага Общият регламент за защита на личните данни
авторски материал, стр. 44
Задължения на обработващите лични данни съгласно изискванията на GDPR
авторски материал, стр. 52
Удръжки от трудовото възнаграждение на работника или служителя
авторски материал, стр. 59
Преглед на промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, в сила от 23 май 2018 г.
авторски материал, стр. 65
Новите правила в Кодекса за социално осигуряване, свързани с правото на обезщетения на осиновителите на деца до 5-годишна възраст
авторски материал, стр. 73
Промени в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите и от самоосигуряващите се лица
авторски материал, стр. 81
Задължително здравно осигуряване на самоосигуряващо се лице - пенсионер, собственик на ЕТ или ЕООД
административна практика, стр. 87