ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2018 г., кн. 03
Новият Закон за пазарите на финансови инструменти
авторски материал, стр. 5
Въпроси относно някои от последните изменения и допълнения на Търговския закон
авторски материал, стр. 16
Заложно джиро на менителницата с право за продажба без съдебна намеса
авторски материал, стр. 25
Регресни права на застрахователя
авторски материал, стр. 37
Кой може да бъде управител на чужда работа без възлагане според българското облигационно право? - 2
авторски материал, стр. 47
Решение № 208 от 9.02.2018 г. по т. д. № 394/2017 г. на ВКС, I т. о., ТК
съдебна практика, стр. 56
Ред за продажба на заложено търговско предприятие или отделни негови елементи
авторски материал, стр. 60
Установяване на свръхзадлъжнялост и неплатежоспособност на длъжника в производството по несъстоятелност
авторски материал, стр. 68
Прилагане на чл. 21, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) при обществени поръчки с обособени позиции
авторски материал, стр. 77
Документиране работата на комисията при процедура „публично състезание“ по ЗОП
авторски материал, стр. 79
Как се прекратява обществена поръчка при събиране на оферти с обява
авторски материал, стр. 80
Право на задържане и възражение за неизпълнен договор - Право на задържане по чл. 91 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал, стр. 88