ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2018 г., кн. 03
Практически проблеми при връчването на заповед за изпълнение - 2
авторски материал, стр. 5
Възмезден ли е договорът за ипотека
авторски материал, стр. 18
Решение № 87 от 4.12.2017 г. по гр.д. № 4699/2016г. на ВКС, ІІ г.о.
съдебна практика, стр. 28
Промяна в Закона за собствеността относно придобивната давност по отношение на имоти - частна държавна или общинска собственост
авторски материал, стр. 31
Правното основание за ползването на земеделските земи и промените в Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 18 от 27.02.2018 г.)
авторски материал, стр. 37
Актуални въпроси от практиката на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
авторски материал, стр. 46
Добросъвестен владелец ли е купувачът в хипотезата на чл. 76 от Закона за наследството
авторски материал, стр. 49
Роднините по сватовство не са и не могат да станат наследници
авторски материал, стр. 60
Решение № 109 от 10.10.2016 г. по гр. д. № 740/2016 г. на ВКС, ІІ г. о.
съдебна практика, стр. 63
Има ли право всяко лице на достъп до информация за строителните книжа на сграда - чужда собственост, по Закона за достъп до обществена информация
авторски материал, стр. 66
Вещите и интелектуалната собственост - развитие и тенденции в европейското право по правата на човека
авторски материал, стр. 75