ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2018 г., кн. 03
Нормативни изисквания за изготвяне на нефинансова декларация
авторски материал, стр. 5
Указание № УК-3 от 21.12.2017 г. на МФ
административна практика, стр. 15
Нови изисквания при подаването на годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО, годишния отчет за дейността и декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството
авторски материал, стр. 37
Особености при попълването и подаването на декларация за дължими данъци по реда на чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ от физическите лица
авторски материал, стр. 44
Промените в ЗДДС за 2018 година, свързани с извършването на корекции на данъчния кредит
авторски материал, стр. 52
Действие на прихващането, извършено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
административна практика, стр. 60
Новият Закон за пазарите на финансови инструменти
авторски материал, стр. 72