ТП Издания
Книга-годишник "Трудови отношения - 2018 г."
Решение № 302 от 17.01.2017 г. на ВКС, ІV г. о.
съдебна практика, стр. 263
Решение № 166 от 16.06.2017 г. на ВКС, ІV г. о.
съдебна практика, стр. 266
Решение № 109 от 27.06.2017 г. на ВКС, ІV г. о.
съдебна практика, стр. 269
Решение № 324 от 06.01.2017 г. на ВКС, ІV г. о.
съдебна практика, стр. 273
Решение № 53 от 31.05.2017 г. на ВКС, ІІІ г. о.
съдебна практика, стр. 276
Решение № 32 от 16.02.2017 г. на ВКС, ІV г. о.
съдебна практика, стр. 280
Решение № 86 от 06.06.2017 г. на ВКС, ІІІ г. о.
съдебна практика, стр. 282
Решение № 49 от 05.04.2017 г. на ВКС, ІІІ г. о.
съдебна практика, стр. 286
Решение № 73 от 10.05.2017 г. на ВКС, ІІІ г. о.
съдебна практика, стр. 289
Решение № 10 от 01.02.2017 г. на ВКС, ІІІ г. о.
съдебна практика, стр. 292
Решение № 79 от 04.05.2017 г. на ВКС, ІІІ г. о.
съдебна практика, стр. 294
Решение № 34 от 24.03.2017 г. на ВКС, ІV г. о.
съдебна практика, стр. 296
Решение № 27 от 01.03.2017 г. на ВКС, ІV г. о.
съдебна практика, стр. 299
Решение № 237 от 10.01.2017 г. на ВКС, ІІІ г. о.
съдебна практика, стр. 301
Решение № 15 от 02.02.2017 г. на ВКС, ІV г. о.
съдебна практика, стр. 305
Решение № 60 от 13.06.2017 г. на ВКС, ІІІ г. о.
съдебна практика, стр. 310
Решение № 140 от 30.05.2017 г. на ВКС, ІV г. о.
съдебна практика, стр. 315
Решение № 34 от 03.04.2017 г. на ВКС, ІІІ г. о.
съдебна практика, стр. 318
Решение № 5 от 22.03.2017 г. на ВКС, ІІІ г. о.
съдебна практика, стр. 320
Писмо № 26-766 от 09.08.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 329
Писмо № 94-1420 от 06.04.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 330
Писмо № 94-2552 от 23.06.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 331
Писмо № 94-1144 от 22.03.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 332
Писмо № 94-1145 от 22.03.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 332
Писмо № 92-297 от 06.04.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 334
Писмо № 94-3647 от 22.08.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 334
Писмо № 94-1785 от 05.05.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 336
Писмо № 94-1950 от 18.05.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 337
Писмо № 94-3233 от 27.07.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 339
Писмо № 94-1049 от 16.03.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 339
Писмо № 94-3406 от 08.08.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 340
Писмо № 94-1475 от 11.04.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 341
Писмо № 94-1758 от 04.05.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 342
Писмо № 25-15 от 08.02.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 343
Писмо № 94-1389 от 04.04.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 344
Писмо № 33-131 от 05.04.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 346
Писмо № 94-804 от 27.02.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 346
Писмо № 26-457 от 18.05.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 347
Писмо № 94-1148 от 22.03.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 348
Писмо № 94-3649 от 22.08.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 349
Писмо № 25-30 от 05.04.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 349
Писмо № 92-169 от 28.02.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 350
Коментар по трудови отношения - Трудовото правоотношение - единствената правна форма за предоставянето на работна сила - 2018 г.
авторски материал, стр. 352
Коментар по трудови отношения - Обхват на тристранното сътрудничество - 2018 г.
авторски материал, стр. 355
Коментар по трудови отношения - Областни и общински съвети за тристранно сътрудничество - 2018 г.
авторски материал, стр. 358
Коментар по трудови отношения - Сдружаване на работодателите - 2018 г.
авторски материал, стр. 360
Коментар по трудови отношения - Събрание на пълномощниците - 2018 г.
авторски материал, стр. 363
Коментар по трудови отношения - Мандат на представителите на работниците и служителите - 2018 г.
авторски материал, стр. 369
Коментар по трудови отношения - Права и задължения на представителите на работниците и служителите - 2018 г.
авторски материал, стр. 373
Коментар по трудови отношения - Колективен трудов договор в предприятието - 2018 г.
авторски материал, стр. 378
Коментар по трудови отношения - Задължения за преговаряне и предоставяне на информация за сключване на колективния трудов договор - 2018 г.
авторски материал, стр. 383
Коментар по трудови отношения - Сключване и форма на трудовия договор - 2018 г.
авторски материал, стр. 386
Коментар по трудови отношения - Уведомление за сключване, изменение и прекратяване на трудовия договор - 2018 г.
авторски материал, стр. 393
Коментар по трудови отношения - Задължения на работодателя при сключване на трудовия договор - 2018 г.
авторски материал, стр. 398
Коментар по трудови отношения - Срочен трудов договор за определен срок - 2018 г.
авторски материал, стр. 402
Коментар по трудови отношения - Определяне на клаузата в чия полза е сключен трудовият договор за изпитване - 2018 г.
авторски материал, стр. 406
Коментар по трудови отношения - Спорове за законосъобразност на избора - 2018 г.
авторски материал, стр. 411
Коментар по трудови отношения - Момент на възникване на трудовото правоотношение от трудов договор, избор и конкурс - 2018 г.
авторски материал, стр. 412
Коментар по трудови отношения - Начало на изпълнението на трудовото правоотношение - 2018 г.
авторски материал, стр. 415
Коментар по трудови отношения - Допълнителни задължения на служителите по трудово правоотношение в държавната администрация - 2018 г.
авторски материал, стр. 419
Коментар по трудови отношения - Трудово възнаграждение на служителите по трудово правоотношение в държавната администрация - 2018 г.
авторски материал, стр. 423
Коментар по трудови отношения - Задължение на работодателя за начисляване за изплащане на трудовото възнаграждение и срокове за изплащането - 2018 г.
авторски материал, стр. 430
Коментар по трудови отношения - Съдържанието на трудовия договор за надомна работа - 2018 г.
авторски материал, стр. 435
Коментар по трудови отношения - Работно време и почивки на трудовия договор за надомна работа - 2018 г.
авторски материал, стр. 439
Коментар по трудови отношения - Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит - 2018 г.
авторски материал, стр. 442
Коментар по трудови отношения - Изменение на съдържанието на трудовото правоотношение - 2018 г.
авторски материал, стр. 447
Коментар по трудови отношения - Задължение на работодателя за информиране и консултиране - 2018 г.
авторски материал, стр. 449
Коментар по трудови отношения - Променливо работно време - 2018 г.
авторски материал, стр. 454
Коментар по трудови отношения - Отказ на работника или служителя за полагане на извънреден труд - 2018 г.
авторски материал, стр. 457
Коментар по трудови отношения - Неплатен отпуск за учащи се - 2018 г.
авторски материал, стр. 461
Коментар по трудови отношения - Срокове за налагане на дисциплинарни наказания - 2018 г.
авторски материал, стр. 463
Коментар по трудови отношения - Съдържание и връчване на заповедта за дисциплинарно наказание - 2018 г.
авторски материал, стр. 465
Коментар по трудови отношения - Временно отстраняване на работника или служителя от работодателя - 2018 г.
авторски материал, стр. 467
Коментар по трудови отношения - Предпоставки за възникване на гражданската отговорност на работодателя за вреди, причинени на работника или служителя от трудова злополука или професионално заболяване - 2018 г.
авторски материал, стр. 470
Коментар по трудови отношения - Ограничена имуществена отговорност на работника или служителя - 2018 г.
авторски материал, стр. 473
Коментар по трудови отношения - Пълна имуществена отговорност на отчетниците за липса - 2018 г.
авторски материал, стр. 477
Коментар по трудови отношения - Осъществяване на ограничената имуществена отговорност на работника или служителя - 2018 г.
авторски материал, стр. 480
Коментар по трудови отношения - Обезщетение на работника или служителя при недопускане на работа - 2018 г.
авторски материал, стр. 483
Коментар по трудови отношения - Командировъчни пари на работника или служителя при командировка в страната - 2018 г.
авторски материал, стр. 485
Коментар по трудови отношения - Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск - 2018 г.
авторски материал, стр. 486
Коментар по трудови отношения - Комплексни законодателни мерки срещу неизплащане или забавено изплащане на заплатите - 2018 г.
авторски материал, стр. 490
Коментар по трудови отношения - Удръжки от трудовото възнаграждение на работника или служителя - 2018 г.
авторски материал, стр. 502
Коментар по трудови отношения - Инструктаж и обучение по безопасни условия на работа - 2018 г.
авторски материал, стр. 506
Коментар по трудови отношения - Безплатна храна при работа в предприятия със специален характер и организация на труда - 2018 г.
авторски материал, стр. 512
Коментар по трудови отношения - Забранени работи и дейности за лица, ненавършили 18 години - 2018 г.
авторски материал, стр. 518
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие на страните - 2018 г.
авторски материал, стр. 523
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор при закриване на част от дейността на предприятието - 2018 г.
авторски материал, стр. 526
Коментар по трудови отношения - Предварителна закрила при уволнение на член на синдикалното ръководство - 2018 г.
авторски материал, стр. 528
Коментар по трудови отношения - Предварителна закрила при уволнение по колективен трудов договор - 2018 г.
авторски материал, стр. 532
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на изборното трудово правоотношение поради отзоваване - 2018 г.
авторски материал, стр. 534
Коментар по трудови отношения - Съдържание на трудовата книжка - 2018 г.
авторски материал, стр. 536
Коментар по трудови отношения - Възстановяване на изгубена трудова книжка или издаване на нова трудова книжка - 2018 г.
авторски материал, стр. 541
Коментар по трудови отношения - Трудов стаж по трудово правоотношение - 2018 г.
авторски материал, стр. 544
Коментар по трудови отношения - Време, което се признава за трудов стаж, без да е налице трудово правоотношение - 2018 г.
авторски материал, стр. 547
Коментар по трудови отношения - Давностни срокове за предявяване на искове по трудови спорове - 2018 г.
авторски материал, стр. 551
Коментар по трудови отношения - Обхват на контролната дейност на Главната инспекция по труда - 2018 г.
авторски материал, стр. 553
Коментар по трудови отношения - Задължения на работодателя във връзка с контрола за спазване на трудовото законодателство - 2018 г.
авторски материал, стр. 559
Коментар по трудови отношения - Основание за издаване на задължителни предписания от държавните контролни органи на Инспекцията по труда - 2018 г.
авторски материал, стр. 562
Коментар по трудови отношения - Актове на държавните контролни органи за установяване на нарушения на трудовото законодателство - 2018 г.
авторски материал, стр. 568
Коментар по трудови отношения - Главната инспекция по труда - компетентният държавен орган за осъществяване на административното сътрудничество чрез информационната система на вътрешния пазар - 2018 г.
авторски материал, стр. 570
Коментар по трудови отношения - Съдебна защита на трудовите права - 2018 г.
авторски материал, стр. 572
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Задължения на държавата за осигуряване на безопасни условия на труд - 2018 Г.
авторски материал, стр. 623
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Задължения на работодателя за осъществяване на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда - 2018 Г.
авторски материал, стр. 625
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Ред, начин и периодичност на извършване на оценка на риска - 2018 Г.
авторски материал, стр. 627
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Предотвратяване на вредните последици в случаите на извънредни обстоятелства - 2018 Г.
авторски материал, стр. 632
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Осигуряване на лични предпазни средства на работещите при вредни и опасни условия на труд за живота и здравето им - 2018 Г.
авторски материал, стр. 633
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Регионални органи по заетостта - 2018 г.
авторски материал, стр. 694
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Програми и мерки за обучение - 2018 г.
авторски материал, стр. 695
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Трудова мобилност в Европейския съюз - 2018 г.
авторски материал, стр. 700
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Двустранно регулиране на заетостта в трети държави - 2018 г.
авторски материал, стр. 707
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Субекти на правото на стачка и неговото съдържание - 2018 г.
авторски материал, стр. 718
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Минимални дейности, които се осъществяват по време на стачка - 2018 г.
авторски материал, стр. 722
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Непосредствени преговори по време на стачка - 2018 г.
авторски материал, стр. 725
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Забрана за приемане на нови работници и служители на място на стачкуващите - 2018 г.
авторски материал, стр. 727