ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2018 г., кн. 02
Формална доказателствена сила на електронния документ
авторски материал, стр. 5
По някои въпроси на отговорността за вреди при недействителност на сделките
авторски материал, стр. 20
Кой може да бъде управител на чужда работа без възлагане според българското облигационно право?
авторски материал, стр. 33
Решение № 149 от 30.11.2017 г. по т. д. № 268/2017 г. на ВКС, I т. о., ТК
съдебна практика, стр. 45
Измененията на ГПК в заповедното производство
авторски материал, стр. 48
Изпълнение върху заложено търговско предприятие чрез частен съдебен изпълнител
авторски материал, стр. 58
Отхвърляне на молбата за откриване на производство по несъстоятелност
авторски материал, стр. 69
Обществените поръчки и противодействието на корупцията.
авторски материал, стр. 77
Легалните дефиниции в българското законодателство
авторски материал, стр. 87
Право на задържане и възражение за неизпълнен договор
авторски материал, стр. 88