ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2018 г., кн. 02
Счетоводно отчитане и представяне на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет, в контекста на СС 10
авторски материал, стр. 5
Счетоводно отчитане на задълженията към персонала за еднократно изплащани суми при пенсиониране
авторски материал, стр. 17
Промените в годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2017 година
авторски материал, стр. 26
Промени, свързани с някои основания за регистрация и дерегистрация по реда на ЗДДС, в сила от 01.01.2018 г.
авторски материал, стр. 36
Правото на данъчен кредит при транзитни доставки според практиката на НАП
авторски материал, стр. 41
Указание № 04-19-410-4/17 от 04.01.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 48
Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2018 година
авторски материал, стр. 57
Правен режим на криптовалутите. Структуриране на търговски дружества, опериращи с криптовалути
авторски материал, стр. 74