ТП Издания
Книга-годишник "Новото данъчно законодателство през 2018 г."
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2018 година и преглед на актуална практика по прилагането на закона - Преглед на промените в ЗКПО за 2018 г. – 2018 г.
авторски материал, стр. 151
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2018 година и преглед на актуална практика по прилагането на закона - Преглед на актуална административна и съдебна практика по казуси и въпроси, свързани с прилагането на ЗКПО - Разхо
авторски материал, стр. 157
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2018 година и преглед на актуална практика по прилагането на закона - Преглед на актуална административна и съдебна практика по казуси и въпроси, свързани с прилагането на ЗКПО - Разхо
авторски материал, стр. 169
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2018 година и преглед на актуална практика по прилагането на закона - Преглед на актуална административна и съдебна практика по казуси и въпроси, свързани с прилагането на ЗКПО - Скрит
авторски материал, стр. 179
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2018 г. - Промени, въведени със ЗИДЗДДС, обнародван в ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г. - Документално доказване на размера на внесените в чужбина данък и задължителн
авторски материал, стр. 270
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2018 г. - Промени, въведени със ЗИДЗДДС, обнародван в ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г. - Възможност за информативно деклариране на доходи и имущество, които не са об
авторски материал, стр. 276
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2018 г. - Промени, въведени със ЗИДЗДДС, обнародван в ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г. - Условия за ползване на отстъпка върху данъка за довнасяне при подаване на ГД
авторски материал, стр. 277
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2018 г. - Промени, въведени със ЗИДЗДДС, обнародван в ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г. - Електронно подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ от предприятията
авторски материал, стр. 278
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2018 г. - Промени, в сила 01.01.2017 г., които се прилагат за първи път при подаване на ГДД по чл. 50 ЗДДФЛ за 2017 г. - Въвеждане на изискване за липса на подл
авторски материал, стр. 280
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2018 г. - Промени, въведени със ЗИДЗДДС, обнародван в ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г. - Срок за подаване на справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ (чл. 73, ал. 4 ЗДДФЛ -
авторски материал, стр. 280
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2018 г. - Промени, в сила 01.01.2017 г., които се прилагат за първи път при подаване на ГДД по чл. 50 ЗДДФЛ за 2017 г. - Въвеждане на ново данъчно облекчение за
авторски материал, стр. 285
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2018 г. - Промени, в сила 01.01.2017 г., които се прилагат за първи път при подаване на ГДД по чл. 50 ЗДДФЛ за 2017 г. - Нова процедура на годишно облагане на д
авторски материал, стр. 287
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2018 г. - Нови моменти, свързани с регистрацията и дерегистрацията по ЗДДС – 2018 г.
авторски материал, стр. 483
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2018 г. - Изменения и допълнения при корекциите на данъчен кредит – 2018 г.
авторски материал, стр. 492
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2018 г. - Декларациите и отчетните регистри по ЗДДС вече се подават само по електронен път – 2018 г.
авторски материал, стр. 499
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2018 г. - Правилото за дата на възникване на доставките с поетапно изпълнение ще важи и когато техен предмет са стоки – 2018 г.
авторски материал, стр. 500
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2018 г. - При превози на товарни автомобили и шофьорите им между България и друга държава членка не се извършват услуги по превоз на пътници – 2018 г.
авторски материал, стр. 501
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2018 г. - Създадени са допълнителни хипотези, при които златни монети могат да бъдат третирани като инвестиционно злато – 2018 г.
авторски материал, стр. 502
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2018 г. - Промени при обезпеченията по повод сделки с течни горива – 2018 Г.
авторски материал, стр. 504
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2018 г. - Изменения и допълнения, отнасящи се до регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства – 2018 Г.
авторски материал, стр. 506
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2018 г. - Други промени в закона – 2018 Г.
авторски материал, стр. 508
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2017 г. - Промени, свързани с облагането с акциз на тютюневите изделия – 2018 г.
авторски материал, стр. 676
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2017 г. - Промяна в понятието „енергиен продукт за отопление“ – 2018 г.
авторски материал, стр. 677
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2017 г. - Промени в разпоредбите относно освобождаване и възстановяване на акциз – 2018 г.
авторски материал, стр. 678
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2017 г. - Промени в правилата относно заплащане на акциза – 2018 г.
авторски материал, стр. 679
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2017 г. - Нови правила в производствата по издаването на удостоверителни документи по реда на ЗАДС – 2018 г.
авторски материал, стр. 680
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2017 г. - Промени в регулацията, свързана с производството на алкохолни напитки – 2018 г.
авторски материал, стр. 683
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2017 г. - Промени, свързани с търговията с природен газ – 2018 г.
авторски материал, стр. 684
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2017 г. - Промени в режима за бандеролите – 2018 г.
авторски материал, стр. 685
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2017 г. - Нови разпоредби относно движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз – 2018 г.
авторски материал, стр. 686
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2017 г. - Промени относно обезпеченията – 2018 г.
авторски материал, стр. 688
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2017 г. - Ново изискване при издаване на акцизен данъчен документ при доставка на природен газ, въглища или кокс на освободен от акциз краен потребител – 2018 г.
авторски материал, стр. 689
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2017 г. - Изключване на лицензираните складодържатели от режима за търговия с тютюневи изделия – 2018 г.
авторски материал, стр. 689
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2017 г. - Нови ограничения и забрани при прилагането на акцизното законодателство – 2018 г.
авторски материал, стр. 689
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2017 г. - Разширяване правомощията на митническите органи, свързани с контрола върху акцизните стоки – 2018 г.
авторски материал, стр. 692
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2017 г. - Промени в административнонаказателните разпоредби на ЗАДС – 2018 г.
авторски материал, стр. 695
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Нова уредба на таксата за битови отпадъци - Видове услуги, за които се дължи такса – 2018 г.
авторски материал, стр. 792
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Нова уредба на таксата за битови отпадъци - Дейности, включени във всяка услуга по чл. 62 ЗМДТ – 2018 г.
авторски материал, стр. 793
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Нова уредба на таксата за битови отпадъци - План-сметка за разходите по предоставяне на услугите – 2018 г.
авторски материал, стр. 794
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Нова уредба на таксата за битови отпадъци - Основи за определяне на таксата – 2018 г.
авторски материал, стр. 796
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Нова уредба на таксата за битови отпадъци - Определяне броя на ползвателите на услугите в имота – 2018 г.
авторски материал, стр. 798
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Нова уредба на таксата за битови отпадъци - Хипотези, при които не се дължи такса – 2018 г.
авторски материал, стр. 799
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Нова уредба на таксата за битови отпадъци - Административнонаказателни разпоредби – 2018 г.
авторски материал, стр. 800
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Други промени в Закона за местните данъци и такси - Събиране на такси от концесионера – 2018 г.
авторски материал, стр. 801
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Нова уредба на таксата за битови отпадъци - Момент на влизане в сила на новата уредба – 2018 г.
авторски материал, стр. 801
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Нова уредба на таксата за битови отпадъци - Отлагане на забраната по чл. 67, ал. 2 от закона – 2018 г.
авторски материал, стр. 801
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Други промени в Закона за местните данъци и такси - Данъчно облагане след служебно прекратяване на регистрацията за движение – 2018 г.
авторски материал, стр. 802
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Други промени в Закона за местните данъци и такси - Данъчно облагане при кражба на превозно средство – 2018 г.
авторски материал, стр. 804
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Други промени в Закона за местните данъци и такси - Отпадане на облагането на специализирани ремаркета – 2018 г.
авторски материал, стр. 804
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Други промени в Закона за местните данъци и такси - Облагане на четириколесни превозни средства, определени с Регламент (ЕС) № 168/2013 – 2018 г.
авторски материал, стр. 805
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Други промени в Закона за местните данъци и такси - Освобождаване от данък на електрически превозни средства от категории L5е, L6е и L7е – 2018 г.
авторски материал, стр. 805
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Други промени в Закона за местните данъци и такси - Автоматична проверка за платен данък върху превозните средства – 2018 г.
авторски материал, стр. 806
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Други промени в Закона за местните данъци и такси - Изменение на формулата за определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници – 2018 г.
авторски материал, стр. 806
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Други промени в Закона за местните данъци и такси - Такса за предоставяне на данни по чл. 87, ал. 11 ДОПК – 2018 г.
авторски материал, стр. 807
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Други промени в Закона за местните данъци и такси - Формиране на отчетна стойност на сгради – 2018 г.
авторски материал, стр. 808
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г. - Промени в кръга на лицата, отговорни за задълженията на други лица – 2018 г.
авторски материал, стр. 812
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г. - Данъчна и осигурителна информация – 2018 г.
авторски материал, стр. 816
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г. - Уведомяване при прекратяване, прехвърляне и преобразуване на предприятие – 2018 г.
авторски материал, стр. 817
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г. - Данъчно-осигурителна сметка - 2018
авторски материал, стр. 817
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г. - Срок за извършване на ревизията – 2018 г.
авторски материал, стр. 818
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г. - Фискален контрол върху движение на стоки с висок фискален риск – 2018 г.
авторски материал, стр. 818
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г. - Прилагане на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) – 2018 г.
авторски материал, стр. 818
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г. - Автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане – 2018 г.
авторски материал, стр. 819
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г. - Процедура за обмен на информация с други държави и процедура за административно сътрудничество с държавите членки на Европейския съюз, в областта на данъците – 2018
авторски материал, стр. 821
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г. - Особени правила за автоматичния обмен на отчети по държави – 2018 г.
авторски материал, стр. 822
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г. - Обжалване по административен и съдебен ред – 2018 г.
авторски материал, стр. 826
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г. - Изпълнение по реда на ДОПК (ДВ, бр. 58, 63, 85 и 86 от 2017 г.) – 2018 г.
авторски материал, стр. 826
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г. - Процедура за взаимна помощ с държавите членки при събиране на публични вземания – 2018 г.
авторски материал, стр. 827
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г. - Взаимна помощ при събиране на вземания по силата на международни договори – 2018 г.
авторски материал, стр. 827
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г. - Промени при определяне кръга на лицата, които могат да извършват експертиза – 2018 г.
авторски материал, стр. 828