ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2018 г., кн. 01
Изключването на съдружника в новата съдебна практика
авторски материал, стр. 5
Решение № 148 от 15.11. 2017 г. на ВКС, I т. о., ТК
съдебна практика, стр. 12
Отговорност за вреди при недействителност на сделките
авторски материал, стр. 15
Намира ли приложение защитата на кредитора по чл. 135 ЗЗД по отношение на извършени от поръчителя разпоредителни действия?
авторски материал, стр. 24
Правно положение на третото лице - ипотекарен длъжник в изпълнителния процес
авторски материал, стр. 41
Действие на решението за откриване на производство по несъстоятелност
авторски материал, стр. 53
Измененията и допълненията в Закона за обществените поръчки от месец декември 2017 г.
авторски материал, стр. 61
Решения на КЗК, свързани с разглеждането и оценяването на подадените оферти
авторски материал, стр. 69