ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2018 г., кн. 01
Промени в Закона за счетоводството и в Закона за корпоративното подоходно облагане, свързани с въвеждане на облекчения за предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период
авторски материал, стр. 5
Преглед на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2018 година
авторски материал, стр. 11
Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2018 г.
авторски материал, стр. 20
Преглед на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2018 г.
авторски материал, стр. 25
Преглед на промените в Закона за местните данъци и такси, влизащи в сила от началото на 2018 г., предприети с други закони
авторски материал, стр. 37
Изменения и допълнения на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г.
авторски материал, стр. 46
Основни политики и параметри, заложени в Закона за държавния бюджет за 2018 година и постановлението за неговото изпълнение
авторски материал, стр. 56