ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 12
Прекратяване на членствено правоотношение в сдружение с нестопанска цел поради отпадане вследствие невнасяне на дължим годишен членски внос
авторски материал, стр. 5
Преклузии при перемпция и общата погасителна давност относно задължения по договор, обезпечени със запис на заповед
авторски материал, стр. 13
Привилегиите в полза на държавата по чл. 136, ал. 1, т. 2 и 6 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал, стр. 26
Решение № 136 от 03.08.2017 г. по т.д. № 901/2016 г. на ВКС, I г. о.
съдебна практика, стр. 36
Спиране на охранително производство
авторски материал, стр. 40
Приложимост на чл. 620, ал. 5 от Търговския закон в охранителното производство
авторски материал, стр. 51
Въпроси и отговори по Закона за обществените поръчки – 4/2017
авторски материал, стр. 58
Въпроси и отговори по Закона за обществените поръчки – 5/2017
авторски материал, стр. 59
Въпроси и отговори по Закона за обществените поръчки – 6/2017
авторски материал, стр. 61
Въпроси и отговори по Закона за обществените поръчки – 7/2017
авторски материал, стр. 62
Въпроси и отговори по Закона за обществените поръчки – 8/2017
авторски материал, стр. 64
Имуществена отговорност за забранени споразумения, решения и съгласувани практики според Директива 2014/104 на Европейския парламент и на Съвета от 26.11.2014 г.
авторски материал, стр. 66