ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2017 г., кн. 12
Кратък обзор на промените в счетоводното и данъчното законодателство, въведени посредством ЗИДЗДДС, обнародван в ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г.
авторски материал, стр. 5
Някои счетоводни и данъчни аспекти на отчитането на вземанията от клиенти в бюджетните организации
авторски материал, стр. 13
Данъчно третиране по реда на ЗКПО на вливане на дружество от страна извън Европейския съюз в българско дружество
административна практика, стр. 18
Новото данъчно облекчение за извършени безкасови плащания
авторски материал, стр. 23
Третиране по ЗДДС на личното потребление на дълготрайни активи
авторски материал, стр. 29
Заповед № ЗЦУ-1410 от 31.10.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 41
Условия и ред за предоставяне на статус на одобрен икономически оператор
авторски материал, стр. 48
Задължително застраховане за риска „трудова злополука“ и коефициент на трудов травматизъм за 2018 г.
авторски материал, стр. 58
Преглед на последните промени в Закона за публичните финанси
авторски материал, стр. 64