ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2017 г., кн. 11
Новите изисквания за класификация и оценяване на финансовите активи и пасиви съгласно МСФО 9 Финансови инструменти
авторски материал, стр. 5
Специфични счетоводни записвания при годишното приключване за 2017 година на строителните предприятия
авторски материал, стр. 16
Скритото разпределение на печалбата - актуална данъчна и съдебна практика
авторски материал, стр. 24
Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения
авторски материал, стр. 33
Подаване на коригираща справка-декларация за ДДС след изтичането на срока за нейното подаване
авторски материал, стр. 41
Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
авторски материал, стр. 44
Нова уредба на таксата за битови отпадъци в Закона за местните данъци и такси
авторски материал, стр. 56
Преглед на последните промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
авторски материал, стр. 64
Застраховки за защита на платежни карти и на картодържатели
авторски материал, стр. 67
Годишно счетоводно приключване на 2017 година
авторски материал, стр. 88