ТП Издания
Книга-годишник "Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г."
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в корпоративното подоходно облагане, направени в края на 2016 г. със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, и други въпроси, имащи отношение към корпоративното д
авторски материал, стр. 16
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в корпоративното подоходно облагане, направени в края на 2016 г. със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, и други въпроси, имащи отношение към корпоративното д
авторски материал, стр. 19
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в корпоративното подоходно облагане, направени в края на 2016 г. със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, и други въпроси, имащи отношение към корпоративното д
авторски материал, стр. 27
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в корпоративното подоходно облагане, направени в края на 2016 г. със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, и други въпроси, имащи отношение към корпоративното д
авторски материал, стр. 28
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в корпоративното подоходно облагане, направени в края на 2016 г. със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, и други въпроси, имащи отношение към корпоративното д
авторски материал, стр. 29
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в корпоративното подоходно облагане, направени в края на 2016 г. със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, и други въпроси, имащи отношение към корпоративното д
авторски материал, стр. 29
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в корпоративното подоходно облагане, направени в края на 2016 г. със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, и други въпроси, имащи отношение към корпоративното д
авторски материал, стр. 30
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в корпоративното подоходно облагане, направени в края на 2016 г. със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, и други въпроси, имащи отношение към корпоративното д
авторски материал, стр. 31
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Относно някои аспекти и въпроси, свързани с прякото данъчно облагане на личното ползване на фирмени активи - 2017 г.
авторски материал, стр. 33
Писмо № 15-00-1 от 02.03.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 52
Писмо № 24-38-6 от 13.03.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 57
Писмо № 24-39-4 от 16.03.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 61
Писмо № 24-38-7 от 16.03.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 64
Писмо № 24-38-12 от 24.03.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 68
Писмо № 24-39-53 от 17.05.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 69
Писмо № М-24-36-25 от 21.06.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 71
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Промените в данъчния закон и практика по прилагането им - Промени в ЗДДФЛ, извършени със ЗИДЗКПО (обн. ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.) - 2017 г.
авторски материал, стр. 77
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Промените в данъчния закон и практика по прилагането им - Промени в ЗДДФЛ, извършени със ЗИДЗАДС (обн. ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.) - Промени в обхвата на необлагаемите доходи - 2017 г.
авторски материал, стр. 84
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Промените в данъчния закон и практика по прилагането им - Промени в ЗДДФЛ, извършени със ЗИДЗАДС (обн. ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.) - Промени в данъчните облекчения - 2017 г.
авторски материал, стр. 88
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Промените в данъчния закон и практика по прилагането им - Промени в ЗДДФЛ, извършени със ЗИДЗАДС (обн. ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.) - Промени, свързани с облагането на физическите лица - земеделски
авторски материал, стр. 92
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Промените в данъчния закон и практика по прилагането им - Промени в ЗДДФЛ, извършени със ЗИДЗАДС (обн. ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.) - Промени, свързани с подаването на годишната данъчна декларация
авторски материал, стр. 95
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Промените в данъчния закон и практика по прилагането им - Промени в ЗДДФЛ, извършени със ЗИДЗАДС (обн. ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.) - Нови правила относно данъчното третиране при направени непаричн
авторски материал, стр. 98
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Промените в данъчния закон и практика по прилагането им - Промени в ЗДДФЛ, извършени със ЗИДЗАДС (обн. ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.) - Промени в сроковете за внасяне на някои данъци - 2017 г.
авторски материал, стр. 101
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Промените в данъчния закон и практика по прилагането им - Промени в ЗДДФЛ, извършени със ЗИДЗАДС (обн. ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.) - Промени в Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ - 2017 г.
авторски материал, стр. 102
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишни задължения по ЗДДФЛ - Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения - 2017 г.
авторски материал, стр. 103
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишни задължения по ЗДДФЛ - Издаване на служебни бележки за изплатен доход и удържан данък - 2017 г.
авторски материал, стр. 110
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишни задължения по ЗДДФЛ - Предоставяне на информация в НАП от предприятия и самоосигуряващи се лица - платци на доходи - 2017 г.
авторски материал, стр. 113
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишни задължения по ЗДДФЛ - Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2017 г. - 2017 г.
авторски материал, стр. 120
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишни задължения по ЗДДФЛ - Попълване и подаване на годишна данъчна декларация за доходите на починали лица - 2017 г.
авторски материал, стр. 124
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Санкции - 2017 г.
авторски материал, стр. 127
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Казуси от практиката - Издаване на служебна бележка за предоставени предметни награди във връзка с организирана рекламна кампания - 2017 г.
авторски материал, стр. 128
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Казуси от практиката - Определяне размера на данъчното облекчение за млади семейства по чл. 22а ЗДДФЛ - 2017 г.
авторски материал, стр. 130
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Казуси от практиката - Ползване на данъчен кредит за данъци, платени в чужбина от местни физически лица - 2017 г.
авторски материал, стр. 132
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Казуси от практиката - Данъчно третиране на доходите от лихви по предоставен заем от физически лица - 2017 г.
авторски материал, стр. 134
Писмо № 24-39-131 от 25.11.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 138
Писмо № 24-39-35 от 23.03.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 139
Писмо № 24-39-1 от 24.03.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 142
Писмо № 94-М-69 от 06.04.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 144
Писмо № М-24-36-61 от 04.05.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 149
Писмо № 94-00-81 от 23.05.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 153
Писмо № 24-39-49 от 16.06.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 155
Писмо № М-17-00-86 от 27.06.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 158
Писмо № 24-38-28 от 29.06.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 160
Коментар по данъка върху добавената стойност - Промените в ЗДДС и ППЗДДС - Кратко представяне на промените в ЗДДС - 2017 г.
авторски материал, стр. 166
Коментар по данъка върху добавената стойност - Промените в ППЗДДС, в сила от 21.03.2017 г. - Изменения и допълнения, отнасящи се до приспадането на данъчен кредит в пропорция - 2017 г.
авторски материал, стр. 174
Коментар по данъка върху добавената стойност - Промените в ППЗДДС, в сила от 21.03.2017 г. - Допълнения, отнасящи се до правото на частичен данъчен кредит - 2017 г.
авторски материал, стр. 176
Коментар по данъка върху добавената стойност - Промените в ППЗДДС, в сила от 21.03.2017 г. - Промени при правото на данъчен кредит във връзка с правоприемство - 2017 г.
авторски материал, стр. 178
Коментар по данъка върху добавената стойност - Промените в ППЗДДС, в сила от 21.03.2017 г. - Изменения и допълнения, отнасящи се до корекциите на ползван данъчен кредит - 2017 г.
авторски материал, стр. 179
Коментар по данъка върху добавената стойност - Промените в ППЗДДС, в сила от 21.03.2017 г. - Промени, свързани с гражданските дружества - 2017 г.
авторски материал, стр. 187
Коментар по данъка върху добавената стойност - Промените в ППЗДДС, в сила от 21.03.2017 г. - Прилагане на разпоредбите за лично потребление при направени подобрения на активи, придобити без ползван данъчен кредит - 2017 г.
авторски материал, стр. 189
Коментар по данъка върху добавената стойност - Промените в ППЗДДС, в сила от 21.03.2017 г. - Дата на възникване на данъчното събитие и изискуемост на данъка при договори с поетапно изпълнение - 2017 г.
авторски материал, стр. 189
Коментар по данъка върху добавената стойност - Промените в ППЗДДС, в сила от 21.03.2017 г. - Корекции на грешки при декларирането - 2017 г.
авторски материал, стр. 190
Коментар по данъка върху добавената стойност - Промените в ППЗДДС, в сила от 21.03.2017 г. - Деклариране при дерегистрация поради смърт на физическо лице, включително и едноличен търговец - 2017 г.
авторски материал, стр. 192
Коментар по данъка върху добавената стойност - Промените в ППЗДДС, в сила от 21.03.2017 г. - Промени във връзка със специалния режим за облагане на общата туристическа услуга - 2017 г.
авторски материал, стр. 193
Коментар по данъка върху добавената стойност - Промените в ППЗДДС, в сила от 21.03.2017 г. - Замяна на обезпечение, изисквано при доставки на течни горива - 2017 г.
авторски материал, стр. 194
Коментар по данъка върху добавената стойност - Промените в ППЗДДС, в сила от 21.03.2017 г. - Деклариране и отчитане на безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки - 2017 г.
авторски материал, стр. 195
Коментар по данъка върху добавената стойност - Промените в ППЗДДС, в сила от 21.03.2017 г. - Други изменения и допълнения - 2017 г.
авторски материал, стр. 195
Коментар по данъка върху добавената стойност - Третиране по закона на конкретни доставки и дейности - Въпроси, свързани с личното потребление на дълготрайни активи - 2017 г.
авторски материал, стр. 198
Коментар по данъка върху добавената стойност - Третиране по закона на конкретни доставки и дейности - Третиране по ЗДДС на неперсонифицираните дружества след промените в закона от началото на 2017 г. - 2017 г.
авторски материал, стр. 207
Коментар по данъка върху добавената стойност - Третиране по закона на конкретни доставки и дейности - Третиране на доставките, възникващи в хипотезата на тристранна операция по чл. 15 ЗДДС, когато българско дружество е лице - посредник - 2017 г.
авторски материал, стр. 216
Коментар по данъка върху добавената стойност - Третиране по закона на конкретни доставки и дейности - Третиране по ЗДДС на договорите за консигнация - 2017 г.
авторски материал, стр. 223
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Доставка на стоки съгласно Директивата за ДДС - 2017 г.
авторски материал, стр. 228
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Място на изпълнение и облагане на услуга по електронен път, получател на която е лице от трета страна - 2017 г.
авторски материал, стр. 230
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Място на изпълнение на услуги, поддържащи връзка с недвижим имот - 2017 г.
авторски материал, стр. 231
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Данъците и таксите като част от данъчната основа на доставките - 2017 г.
авторски материал, стр. 232
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Договор за наем, предвиждащ гратисен период за плащането на наема - 2017 г.
авторски материал, стр. 234
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Осъществено ВОП при погиване на стоки - 2017 г.
авторски материал, стр. 236
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Продажба на билети на Националната лотария от лице - търговец на стоки - 2017 г.
авторски материал, стр. 238
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Прилагане на нулева ставка за обърнато данъчно задължение по повод доставка на услуга - 2017 г.
авторски материал, стр. 239
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Право на данъчен кредит при внос на стоки - 2017 г.
авторски материал, стр. 240
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Упражняване на правото на данъчен кредит по един данъчен документ на части, в повече от един данъчен период - 2017 г.
авторски материал, стр. 241
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Годишната корекция по чл. 73 ЗДДС - 2017 г.
авторски материал, стр. 243
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Прихващане на ДДС за възстановяване и определяне на лихви при наличие на насрещно изискуемо задължение на регистрираното лице - 2017 г.
авторски материал, стр. 246
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Третиране и документиране на доставки на сървъри и софтуерни услуги в полза на данъчно задължено лице от ЕС - 2017 г.
авторски материал, стр. 249
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Документиране на доставки на финансови услуги - 2017 г.
авторски материал, стр. 250
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Документиране и отразяване на доставки, свързани с договор за изработка - 2017 г.
авторски материал, стр. 251
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Анулиране на сгрешени протоколи за ВОП на стоки - 2017 г.
авторски материал, стр. 252
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Подаване на коригираща справка-декларация за ДДС - 2017 г.
авторски материал, стр. 253
Писмо № 3_240 от 01.02.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 258
Писмо № 1_ИТ-00-3 от 06.02.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 261
Писмо № 20-00-34 от 10.02.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 265
Писмо № 96-00-67 от 27.02.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 267
Писмо № 24-39-26 от 29.03.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 270
Писмо № 26-Б-26 от 11.04.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 273
Писмо № 07-00-115 от 22.06.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 275
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2017 година - Изисквания към годишното счетоводно приключване и годишните финансови отчети, регламентирани в Закона за счетоводството - Въведение - 2017 г.
авторски материал, стр. 278
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2017 година - Изисквания към годишното счетоводно приключване и годишните финансови отчети, регламентирани в Закона за счетоводството - Общи изисквания към финансовите отчети - 201
авторски материал, стр. 281
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2017 година - Изисквания към годишното счетоводно приключване и годишните финансови отчети, регламентирани в Закона за счетоводството - Отговорности и срокове за изготвяне на финан
авторски материал, стр. 284
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2017 година - Изисквания към годишното счетоводно приключване и годишните финансови отчети, регламентирани в Закона за счетоводството - Основни счетоводно-правни принципи, заложени
авторски материал, стр. 289
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2017 година - Изисквания към годишното счетоводно приключване и годишните финансови отчети, регламентирани в Закона за счетоводството - Категории предприятия и групи предприятия -
авторски материал, стр. 297
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2017 година - Изисквания към годишното счетоводно приключване и годишните финансови отчети, регламентирани в Закона за счетоводството - Приложима счетоводна база - 2017 г.
авторски материал, стр. 302
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2017 година - Изисквания към годишното счетоводно приключване и годишните финансови отчети, регламентирани в Закона за счетоводството - Извършване на независим финансов одит - 2017
авторски материал, стр. 310
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2017 година - Изисквания към годишното счетоводно приключване и годишните финансови отчети, регламентирани в Закона за счетоводството - Годишни доклади, съпътстващи финансовите отч
авторски материал, стр. 312
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2017 година - Изисквания към годишното счетоводно приключване и годишните финансови отчети, регламентирани в Закона за счетоводството - Публичност на годишните финансови отчети - 2
авторски материал, стр. 314
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2017 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване - Основни въпроси на счетоводната процедура - 2017 г.
авторски материал, стр. 317
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2017 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване - Класификация, първоначално признаване и оценка на активите и пасивите - 2017 г.
авторски материал, стр. 321
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2017 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване - Последваща корекция в стойността на активите и пасивите - 2017 г.
авторски материал, стр. 324
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2017 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване - Данъчно облагане и счетоводно представяне на годишните финансови резултати - 2017 г.
авторски материал, стр. 329
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2017 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване - Представяне на събитията след края на отчетния период - 2017 г.
авторски материал, стр. 337
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2017 година - Изготвяне на годишните финансови отчети - Общи изисквания за представяне и оповестяване - 2017 г.
авторски материал, стр. 341
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2017 година - Изготвяне на годишните финансови отчети - Годишeн финансов отчет по реда на Националните счетоводни стандарти - 2017 г.
авторски материал, стр. 347
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Извършване на услуги по хотелско настаняване от български туроператор, чиито доставчици са хотелиери от други държави членки - 2017 г.
авторски материал, стр. 356
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2017 година - Изготвяне на годишните финансови отчети - Годишен финансов отчет по реда на МСС, приети за приложение от Европейския съюз - 2017 г.
авторски материал, стр. 367
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2017 година - Изготвяне на годишните финансови отчети - Особености при изготвяне на консолидираните финансови отчети - 2017 г.
авторски материал, стр. 412
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2017 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията с нестопанска цел - Характеристика на предприятието с нестопанска цел - 2017 г.
авторски материал, стр. 429
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2017 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията с нестопанска цел - Видове предприятия с нестопанска цел - 2017 г.
авторски материал, стр. 429
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2017 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията с нестопанска цел - Нормативна база в България - 2017 г.
авторски материал, стр. 430
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2017 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията с нестопанска цел - Особености на нестопанското предприятие - 2017 г.
авторски материал, стр. 431
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2017 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията с нестопанска цел - Представяне на резултатите от дейността - 2017 г.
авторски материал, стр. 433
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2017 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията с нестопанска цел - Представяне във финансовия отчет - 2017 г.
авторски материал, стр. 434
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2017 година - Особености при отчитане на някои специфични дейности - Отчитане на дейността на селскостопанските производители - 2017 г.
авторски материал, стр. 451
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2017 година - Особености при отчитане на някои специфични дейности - Специфики при отчитането на автотранспортната дейност - 2017 г.
авторски материал, стр. 461
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2017 година - Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации - Съдържание на годишния финансов отчет - 2017 г.
авторски материал, стр. 468
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2017 година - Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации - Спазване на правилата за оценка на активите при тяхното придобиване и осчетоводяване - Дълготрайни материалн
авторски материал, стр. 470
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2017 година - Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации - Спазване на правилата за оценка на активите при тяхното придобиване и осчетоводяване - Нематериални дълготра
авторски материал, стр. 480
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2017 година - Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации - Спазване на правилата за оценка на активите при тяхното придобиване и осчетоводяване - Материални запаси - 2
авторски материал, стр. 484
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2017 година - Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации - Основни етапи на годишното счетоводно приключване в бюджетните организации - 2017 г.
авторски материал, стр. 486
Указание № УК-2 от 05.06.2017 г. на МФ
административна практика, стр. 535