ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2017 г., кн. 10
Действие на особения залог при преработване и присъединяване на движими вещи (чл. 4, ал. 4 ЗОЗ, чл. 94-97 ЗС)
авторски материал, стр. 5
За вещно - транслативния ефект на постановлението за възлагане
авторски материал, стр. 18
Решение № 70 от 2.06.2017 г. по гр.д. № 3862/2016 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 23
Установителен иск за защита правото на частна общинска собственост
авторски материал, стр. 27
Бележки по Тълкувателно решение № 2/2015 на ОСГТК на ВКС
авторски материал, стр. 34
Проблеми при отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизирани територии
авторски материал, стр. 40
Предимства на уредбата на Регламент 650/2012 във връзка с отказа от наследяване и европейското удостоверение за наследство
авторски материал, стр. 43
Бракът може да се прекрати не само с развод
авторски материал, стр. 49
Актуални проблеми при тълкуването и прилагането на чл. 27, ал. 3 от Закона за устройство на територията - необходимост от промяна
авторски материал, стр. 52
Колизията между правото на име и правото на търговска марка съгласно Закона за марките и географските означения
авторски материал, стр. 63
Определяне, статут и задачи на длъжностното лице по защита на данните
авторски материал, стр. 74