ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2017 г., кн. 10
Касовата наличност - счетоводни последици при констатирани счетоводни грешки,разпределен дивидент и скрито разпределение на печалбата
авторски материал, стр. 5
Разпределяне на дивидент в ООД/ЕООД в полза на физически лица - възможност за узаконяване на личното потребление
авторски материал, стр. 18
Годишните корекции в справка-декларацията за ДДС
авторски материал, стр. 28
Проверки и ревизии по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс във връзка с декларираните касови наличности
авторски материал, стр. 37
Становище № 92-00-1299-2 от 04.10.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 42
За някои особености на застраховката „Злополука“
авторски материал, стр. 55
Промени в Наредба № 2 от 2006 г. и Наредба № 8 от 2014 г. за одобренията и разрешенията на БНБ относно капиталовите инструменти и буфери на банките
авторски материал, стр. 64
Нови законодателни решения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа
авторски материал, стр. 73
Начисляване на амортизации в бюджетните организации
авторски материал, стр. 88