ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2017 г., кн. 09
Безсрочен ли е безсрочният договор за наем?
авторски материал, стр. 5
Развитие при класификацията на вещите на недвижими и движими Влияние на европейското право и съдебна практика
авторски материал, стр. 13
Решение № 102 от 21.07.2017 г. по т. д. № 702/2016 г. на ВКС, ІІ т.о.
съдебна практика, стр. 21
Отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост
авторски материал, стр. 25
Непълнота и грешка в кадастралната карта относно имотни граници
авторски материал, стр. 32
Актуално ли е ППВС № 8 от 1980 г. в случаите на придобиване по давност от съпрузи в режим на имуществена общност?
авторски материал, стр. 35
Решение № 50 от 21.07.2017 г. по гр. д. № 2759/2016 г. на ВКС, І г .о.
съдебна практика, стр. 45
Допустим ли е договор за прилагане на регулационен план
авторски материал, стр. 48
Съществени и несъществени изменения на фасадата на сграда
авторски материал, стр. 57
Отказ за регистрация на търговска марка на абсолютни основания
авторски материал, стр. 63
Длъжностно лице по защита на данните
авторски материал, стр. 74