ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2017 г., кн. 09
Важни промени, свързани с новия международен стандарт МСФО 15 Приходи от договори с клиенти
авторски материал, стр. 5
Ликвидация на търговски дружества - счетоводни, данъчни и правни изисквания
авторски материал, стр. 17
Подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 ЗКПО за дължими данъци
авторски материал, стр. 34
Третиране по ЗДДС на договорите за консигнация
авторски материал, стр. 43
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси – 1/2017
авторски материал, стр. 50
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси – 2/2017
авторски материал, стр. 51
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси – 3/2017
авторски материал, стр. 52
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси – 4/2017
авторски материал, стр. 54
Промените в ДОПК в областта на административното сътрудничество
авторски материал, стр. 59
Нови законодателни решения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа
авторски материал, стр. 77