ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 08
Нови законодателни решения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа
авторски материал, стр. 5
Защитата срещу „кражба на фирма“ в Търговския закон
авторски материал, стр. 16
Мястото на плащане като критерий за определяне на приложимото право към задълженията на платеца по менителница и издателя на запис на заповед
авторски материал, стр. 26
Защита на заложния кредитор при особен залог на вземане или безналична ценна книга и след пристъпване към изпълнение
авторски материал, стр. 36
Решение № 93 от 28.07.2017 г. по т. д. № 638/ 2016 г. на ВКС, II т. о.
съдебна практика, стр. 42
Действия на съдебния изпълнител при някои специфични хипотези в изпълнителния процес
авторски материал, стр. 45
Производството по несъстоятелност и правата на обезпечения кредитор
авторски материал, стр. 52
Производство по стабилизация на търговец - последици от откриване на производството
авторски материал, стр. 62
Обжалване по реда на Закона за обществените поръчки
авторски материал, стр. 77
Въпроси и отговори по Закона за обществените поръчки – 1/2017
авторски материал, стр. 89
Въпроси и отговори по Закона за обществените поръчки – 2/2017
авторски материал, стр. 90
Въпроси и отговори по Закона за обществените поръчки – 3/2017
авторски материал, стр. 93