ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2017 г., кн. 08
За някои особености при отчитането на автотранспортната дейност
авторски материал, стр. 5
Отчитане изграждането на нов строеж в нает имот и данъчно третиране по зддс при връщане на имота поради прекратяване на договора за наем
авторски материал, стр. 11
За някои въпроси и проблеми, свързани с прякото данъчно облагане на личното ползване на фирмени активи
авторски материал, стр. 21
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 1/2017
авторски материал, стр. 33
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 2/2017
авторски материал, стр. 35
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 3/2017
авторски материал, стр. 37
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 4/2017
авторски материал, стр. 39
Прихващане на ДДС за възстановяване и определяне на лихви при наличие на насрещно изискуемо задължение на регистрираното лице
авторски материал, стр. 44
Становище № 26-Б-26 от 01.08.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 48
Освобождаване от данък върху превозните средства на повече от един автомобил на основание чл. 58, ал. 1, т. 4 от Закона за местните данъци и такси
административна практика, стр. 53
Преглед на последните изменения и допълнения в ДОПК, в сила от 4 август 2017 г.
авторски материал, стр. 55
Нови законодателни решения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа
авторски материал, стр. 73