ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2017 г., кн. 07
Съхраняване и унищожаване на счетоводните документи
авторски материал, стр. 5
Отчитане на годишните корекции на ползван данъчен кредит за стоки, включително недвижими имоти, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на ЗДДС
авторски материал, стр. 16
Счетоводни и данъчни аспекти на приходите и разходите от осъществяваната стопанска дейност в бюджетните организации
авторски материал, стр. 27
Казуси от практиката на Върховния административен съд, свързани с данъчните амортизируеми активи
авторски материал, стр. 35
Особености при прилагане на новото условие - липса на публични задължения, за ползване на данъчни облекчения по реда на ЗДДФЛ
авторски материал, стр. 42
Закупуване на лек автомобил от лизингополучател, на когото лизингодателят не е прехвърлил собствеността
авторски материал, стр. 48
Давност при глобите по Закона за административните нарушения и наказания
авторски материал, стр. 51
Лизинг и застраховка - двете страни на една монета
авторски материал, стр. 58
Промени в Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежни институции, дружества за електронни пари и оператори на платежни системи
авторски материал, стр. 66