ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2017 г., кн. 06
За привлекателността и ползата от одиторската професия
авторски материал, стр. 5
Особености и често срещани проблеми при изготвяне на финансовите отчети на земеделските стопани по реда на МСФО и НСС
авторски материал, стр. 18
Данъчно третиране на субсидии на физически лица, извършващи дейност, свързана със селско стопанство
авторски материал, стр. 34
Особености и нови моменти в данъчното облагане на придобитите от местни физически лица доходи от лихви
авторски материал, стр. 42
Третиране по ЗДДС на получавани субсидии от земеделските производители
авторски материал, стр. 49
Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
авторски материал, стр. 53
Статут на местата за паркиране според промените в Закона за устройство на територията
авторски материал, стр. 57
За недопустимостта на производството за установяване на данъчни задължения по чл. 109 ДОПК
авторски материал, стр. 61
Застраховка на земеделски култури
авторски материал, стр. 74
Земеделската земя - една добра възможност за инвестиции
авторски материал, стр. 81