ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2017 г., кн. 05
Особености в обекта на ипотечните права
авторски материал, стр. 5
Някои спорни въпроси на иска по чл. 61 от Закона за собствеността в новата съдебна практика
авторски материал, стр. 16
Решение № 2 от 18.03.2016 г. по гр.д. № 3267/2015 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 27
За приложното поле на разпоредбата на чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и приключването на поземлената реституция
авторски материал, стр. 30
Изменения в кадастралната карта при действието на новата Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР
авторски материал, стр. 40
Отказ от наследство. Проблеми в практиката
авторски материал, стр. 47
Определение № 4 от 9.01.2017 г. по ч. гр. д. № 3197/2016 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 55
Относно страните и участниците в нотариалното удостоверяване на договора за аренда в земеделието
авторски материал, стр. 58
Процедурата по одобряване на подробни устройствени планове след последните промени в Закона за устройство на територията
авторски материал, стр. 62
Актуални въпроси, касаещи съдебните производства по оспорване на актове по Закона за устройство на територията, съгласно последните изменения (ДВ, бр. 13 от 2017 г.)
авторски материал, стр. 72
Правни проблеми на защитата на личните данни при автоматизираното профилиране
авторски материал, стр. 78