ТП Издания
Книга-годишник "Счетоводство 2017 г."
Приложен коментар на Закона за счетоводството - 2017 г.
авторски материал, стр. 53
Приложен коментар на Закона за счетоводството - Основни изменения и допълнения в Закона за счетоводството през 2016 г. - Изменения и допълнения в Закона за счетоводството посредством новия Закон за независимия финансов одит (§ 14 от Преходните и заключите
авторски материал, стр. 56
Приложен коментар на Закона за счетоводството - Основни изменения и допълнения в Закона за счетоводството през 2016 г. - Изменения и допълнения в Закона за счетоводството посредством Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните склад
авторски материал, стр. 58
Приложен коментар на Закона за счетоводството - Изисквания, особености и проблеми в новия Закон за счетоводството и Закона за корпоративното подоходно облагане, свързани с практическото им прилагане - Някои изисквания, особености и проблеми, свързани с пъ
авторски материал, стр. 63
Приложен коментар на Закона за счетоводството - Изисквания, особености и проблеми в новия Закон за счетоводството и Закона за корпоративното подоходно облагане, свързани с практическото им прилагане - Съставни части (компоненти) на годишните финансови отч
авторски материал, стр. 66
Приложен коментар на Закона за счетоводството - Изисквания, особености и проблеми в новия Закон за счетоводството и Закона за корпоративното подоходно облагане, свързани с практическото им прилагане - Някои аспекти, свързани с приложимата счетоводна база
авторски материал, стр. 70
Приложен коментар на Закона за счетоводството - Изисквания, особености и проблеми в новия Закон за счетоводството и Закона за корпоративното подоходно облагане, свързани с практическото им прилагане - Публичност на финансовите отчети – 2017 г.
авторски материал, стр. 74
Приложен коментар на Закона за счетоводството - Изисквания, особености и проблеми в новия Закон за счетоводството и Закона за корпоративното подоходно облагане, свързани с практическото им прилагане - Допълнения в ЗКПО, свързани с данъчния режим за корекц
авторски материал, стр. 77
Приложен коментар на Закона за счетоводството - Изисквания, особености и проблеми в новия Закон за счетоводството и Закона за корпоративното подоходно облагане, свързани с практическото им прилагане - Допълнение в съдържанието на ГДД по чл. 92 ЗКПО, свърз
авторски материал, стр. 82
Приложен коментар на новия Закон за независимия финансов одит - Развитие на одиторското законодателство и одиторската професия в национален и глобален аспект – 2017 г.
авторски материал, стр. 177
Приложен коментар на новия Закон за независимия финансов одит - Коментар към Част първа „Общи разпоредби“, глава първа „Предмет, приложно поле и определения“ на ЗНФО – 2017 г.
авторски материал, стр. 180
Приложен коментар на новия Закон за независимия финансов одит - Коментар към глава втора „Придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор. Признаване на правоспособност на регистрирани одитори от Европейския съюз и о
авторски материал, стр. 183
Приложен коментар на новия Закон за независимия финансов одит - Коментар към глава трета „Упражняване на одиторската професия“ – 2017 г.
авторски материал, стр. 186
Приложен коментар на новия Закон за независимия финансов одит - Коментар към глава четвърта „Институт на дипломираните експерт-счетоводители“ – 2017 г.
авторски материал, стр. 189
Приложен коментар на новия Закон за независимия финансов одит - Коментар към глава пета „Финансов одит на финансови отчети - общи изисквания“ – 2017 г.
авторски материал, стр. 190
Приложен коментар на новия Закон за независимия финансов одит - Коментар към глава шеста „Допълнителни изисквания към извършването на задължителен финансов одит на финансови отчети“ – 2017 г.
авторски материал, стр. 192
Приложен коментар на новия Закон за независимия финансов одит - Коментар към глава седма „Задължителен финансов одит на финансови отчети на предприятията от обществен интерес“ – 2017 г.
авторски материал, стр. 194
Приложен коментар на новия Закон за независимия финансов одит - Коментар към глава осма „Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори“ – 2017 г.
авторски материал, стр. 199
Приложен коментар на новия Закон за независимия финансов одит - Коментар към глава девета „Система за гарантиране на качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори и разследвания“ – 2017 г.
авторски материал, стр. 203
Приложен коментар на новия Закон за независимия финансов одит - Коментар към глава десета „Надзор над дейността на ИДЕС“ – 2017 г.
авторски материал, стр. 205
Приложен коментар на новия Закон за независимия финансов одит - Коментар към глава единадесета „Издаване и обжалване на актове на комисията“ – 2017 г.
авторски материал, стр. 206
Приложен коментар на новия Закон за независимия финансов одит - Коментар на глава дванадесета „Сътрудничество и обмен на информация с Европейския съюз и компетентните органи на други държави“ – 2017 г.
авторски материал, стр. 206
Приложен коментар на новия Закон за независимия финансов одит - Коментар към Част четвърта „Одитен комитет в предприятията от обществен интерес“ – 2017 г.
авторски материал, стр. 207
Приложен коментар на новия Закон за независимия финансов одит - Коментар към Част пета „Административнонаказателни разпоредби“ – 2017 г.
авторски материал, стр. 208
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - Въведение – 2017 г.
авторски материал, стр. 210
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - Коментар на Общите разпоредби към НСС – 2017 г.
авторски материал, стр. 216
Практически въпроси по прилагането на националните счетоводни стандарти - Коментар на първата група счетоводни стандарти за изготвяне на финансовите отчети и за определяне на счетоводната политика – 2017 г.
авторски материал, стр. 222
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - Коментар на втората група счетоводни стандарти за бизнес комбинации и за консолидирани финансови отчети – 2017 г.
авторски материал, стр. 252
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - Коментар на третата група счетоводни стандарти за отчитане и представяне на активите и пасивите – 2017 г.
авторски материал, стр. 291
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - Коментар на четвъртата група счетоводни стандарти, в които се разглеждат въпросите за отчитане и представяне на приходите и разходите – 2017 г.
авторски материал, стр. 325
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - Коментар на петата група счетоводни стандарти, които имат самостоятелно значение, извън общата рамка – 2017 г.
авторски материал, стр. 369
Приложен коментар на промените в Международните счетоводни стандарти - Изменени международни счетоводни стандарти, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2017 година - Изменение на МСС 7 Отчети за паричните потоци – 2017 г.
авторски материал, стр. 375
Приложен коментар на промените в Международните счетоводни стандарти - Изменени международни счетоводни стандарти, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2017 година - Изменение на МСС 12 Данъци върху дохода – 2017 г.
авторски материал, стр. 377
Приложен коментар на промените в Международните счетоводни стандарти - Изменени международни счетоводни стандарти, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2017 година - Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2014-2016 г. – 2017 г.
авторски материал, стр. 380
Приложен коментар на промените в Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови международни счетоводни стандарти, влизащи в сила от по-късна дата - Изменение на МСФО 2 Плащане на базата на акции – 2017 г.
авторски материал, стр. 383
Приложен коментар на промените в Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови международни счетоводни стандарти, влизащи в сила от по-късна дата - Изменение на МСФО 4 Застрахователни договори – 2017 г.
авторски материал, стр. 387
Приложен коментар на промените в Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови международни счетоводни стандарти, влизащи в сила от по-късна дата - Изменение на МСС 40 Инвестиционни имоти – 2017 г.
авторски материал, стр. 390
Приложен коментар на промените в Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови международни счетоводни стандарти, влизащи в сила от по-късна дата - Разяснение КРМСФО 22 Сделки в чуждестранна валута и авансово възнаграждение – 2017 г.
авторски материал, стр. 392
Приложен коментар на промените в Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови международни счетоводни стандарти, влизащи в сила от по-късна дата - Нов стандарт МСФО 9 Финансови инструменти – 2017 г.
авторски материал, стр. 394
Приложен коментар на промените в Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови международни счетоводни стандарти, влизащи в сила от по-късна дата - Нов стандарт МСФО 14 Регулаторно отсрочени сметки – 2017 г.
авторски материал, стр. 432
Приложен коментар на промените в Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови международни счетоводни стандарти, влизащи в сила от по-късна дата - Нов стандарт МСФО 15 Приходи от договори с клиенти – 2017 г.
авторски материал, стр. 436
Приложен коментар на промените в Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови международни счетоводни стандарти, влизащи в сила от по-късна дата - Изменение на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти от 11.09.2015 г. – 2017 г.
авторски материал, стр. 462
Приложен коментар на промените в Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови международни счетоводни стандарти, влизащи в сила от по-късна дата - Изменение на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти от 12.04.2016 г. – 2017 г.
авторски материал, стр. 463
Приложен коментар на промените в Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови международни счетоводни стандарти, влизащи в сила от по-късна дата - Нов стандарт МСФО 16 Лизинг – 2017 г.
авторски материал, стр. 465
Приложен коментар на промените в Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови международни счетоводни стандарти, влизащи в сила от по-късна дата - Изменение на МСФО 10 Консолидирани финансови отчети и МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и
авторски материал, стр. 489
Бюджетно счетоводство - Приложен коментар - Нормативна уредба на бюджетното счетоводство в Закона за публичните финанси – 2017 г.
авторски материал, стр. 504
Бюджетно счетоводство - Приложен коментар - Приложение на Закона за счетоводството от бюджетните предприятия – 2017 г.
авторски материал, стр. 508
Бюджетно счетоводство - Приложен коментар - Указания за бюджетната сфера, дадени с ДДС № 20 от 14.12.2004 г., за прилагане на НСС от бюджетните предприятия, актуализирани с ДДС № 14 от 30.12.2013 г., ДДС № 05 от 14.04.2015 г., ДДС № 03 от 31.03.2016 г. и
авторски материал, стр. 510