ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 04
Особености при прекратяване и възникване на членство при дружествени вливания и сливания
авторски материал, стр. 5
Права на притежателите на дялове върху имуществото на Договорен фонд, включително при ликвидация. Правото на доход
авторски материал, стр. 17
Заместване на комисионера
авторски материал, стр. 22
Изпълнение на европейска заповед за запор на банкови сметки в България
авторски материал, стр. 29
Новости при обезпечаване на бъдещи вземания с особен залог и финансово обезпечение
авторски материал, стр. 35
Решение № 45 от 31.03.2016 г. по т. д. № 1029/2015 г., II т. о., ТК на ВКС
съдебна практика, стр. 42
Относно сезирането на държавен съд със заявление за издаване на заповед за изпълнение в хипотезата, в която вземането произтича от документ, съдържащ арбитражна клауза
авторски материал, стр. 46
За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност
авторски материал, стр. 54
Актуални промени в производството по несъстоятелност в светлината на Тълкувателно дело № 1 от 2017 г.
авторски материал, стр. 62
Разработването на документация за обществена поръчка - правна услуга или не
авторски материал, стр. 75
Процедурата „пряко договаряне“ за възлагане на услуги по Приложение № 2 към ЗОП
авторски материал, стр. 76
Мотиви за липса на обособени позиции при възлагане на обществени поръчки
авторски материал, стр. 77