ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2017 г., кн. 04
За тежестите върху недвижимите имоти
авторски материал, стр. 5
Извлечение от Решение № 176/2016 от 27 февруари 2017 г. по гр. д. № 1733/2016 г., ІІ г. о. на ВКС.
съдебна практика, стр. 13
Нищожност на актове на концедента поради липса на компетентност
авторски материал, стр. 16
Някои въпроси на принудителното изпълнение върху земеделски имот, оземлен по реда на чл. 20 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
авторски материал, стр. 23
Кои от актовете, изброени в чл. 112 от Закона за собствеността, не се регистрират в кадастралните регистри на недвижимите имоти
авторски материал, стр. 31
Последици за съпрузите във връзка с имуществения режим при нищожност на брачния договор
авторски материал, стр. 34
Как се наследява по заместване
авторски материал, стр. 43
Измененията в Закона за арендата в земеделието от 7 февруари 2017 г.
авторски материал, стр. 45
Конституиране и участие на заинтересованите страни в производството по одобряване на подробните устройствени планове
авторски материал, стр. 54
Извлечение от Решение № 116 от 3 ноември 2016 г. по гр. д. № 1432/2016 г., ІІ г. о. на ВКС
съдебна практика, стр. 65
Интелектуалната собственост и модата
авторски материал, стр. 67