ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2017 г., кн. 04
За някои аспекти на Закона за счетоводството относно публичността на финансовите отчети
авторски материал, стр. 5
Правителствени дарения и тяхното счетоводно представяне във финансовите отчети в съответствие с НСС
авторски материал, стр. 14
Отчитане на разходите и данъка върху добавената стойност на незаконни строежи и при разрушаване на сгради
авторски материал, стр. 26
Облагане на социални разходи, предоставени в натура, по реда на ЗКПО
административна практика, стр. 36
Практически насоки по подаването и попълването на Справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през 2016 г.
авторски материал, стр. 40
Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 21.03.2017 г.
авторски материал, стр. 50
Намаление на лихви при забавено връчване на ревизионен акт
авторски материал, стр. 67
Застрахователният договор според новия Кодекс за застраховането
авторски материал, стр. 70
Нова уредба на информационната система на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове
авторски материал, стр. 80