ТП Издания
Книга "Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.)"
Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Изменения в уредбата на търговските дружества - Сделки за прехвърляне на предприятието
авторски материал, стр. 13
Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Изменения в уредбата на търговските дружества - Разпореждане с дружествени дялове
авторски материал, стр. 17
Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Изменения в уредбата на търговските дружества - Решения на общите събрания на съдружниците в ООД
авторски материал, стр. 22
Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Изменения в уредбата на търговските дружества - Отражение на промените върху регистърните процедури по ЗТР
авторски материал, стр. 26
Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Изменения в уредбата на търговските дружества - Особености на нотариалните удостоверявания в дружественото право
авторски материал, стр. 30
Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Нови правила в производството по несъстоятелност - Откриване на производството по несъстоятелност
авторски материал, стр. 32
Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Нови правила в производството по несъстоятелност - Фаза по предявяване и приемане на вземанията
авторски материал, стр. 38
Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Нови правила в производството по несъстоятелност - Осребряване на масата на несъстоятелността и разпределение
авторски материал, стр. 48
Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Нови правила в производството по несъстоятелност - Засилена защита за обезпечения кредитор
авторски материал, стр. 62
Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Нови правила в производството по несъстоятелност - Органи и участници в производството по несъстоятелност
авторски материал, стр. 65
Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Производство по стабилизация - Общи положения
авторски материал, стр. 76
Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Производство по стабилизация - Фази на производството по стабилизация
авторски материал, стр. 80
Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Производство по стабилизация - Органи и участници в производството по стабилизация
авторски материал, стр. 92