ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 03
Права на притежателите на дялове в договорен фонд
авторски материал, стр. 5
Коментар на Тълкувателно решение № 1/2016 г. от 30.01.2017 г. на ВКС
авторски материал, стр. 16
Решение № 51 от 04.04.2016 г. по т. д. № 504/2015 г. на ВКС, ТК, II т. о.
съдебна практика, стр. 23
Европейска заповед за запор на банкови сметки по Регламент (ЕС) № 655/2014 и най-новите изменения на ГПК
авторски материал, стр. 27
Актуални проблеми на обезщетението за неимуществени вреди в светлината на съдебната практика
авторски материал, стр. 39
Решение № 30 от 29.02.2016 г. по т. д. № 149/2015 г. на ВКС, ТК, II т. о.
съдебна практика, стр. 53
Ефектът от съдебното решение по чл. 135 ЗЗД спрямо висящото принудителното изпълнение върху недвижим имот
авторски материал, стр. 56
За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност
авторски материал, стр. 66
Практически въпроси по провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки – 1/2017
авторски материал, стр. 73
Практически въпроси по провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки – 3/2017
авторски материал, стр. 76
Практически въпроси по провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки – 2/2017
авторски материал, стр. 76
Практически въпроси по провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки – 4/2017
авторски материал, стр. 77
Прилагането на забраната за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне
авторски материал, стр. 79