ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2017 г., кн. 03
Вертикална, хоризонтална и… „диагонална“ етажна собственост?
авторски материал, стр. 5
Въпроси на Павловия иск и изпълнителното производство
авторски материал, стр. 19
Извлечение от Решение № 183 от 1.03.2017 г. по гр. д. № 2011/2016 г. на ВКС, ІІ г. о.
съдебна практика, стр. 27
Актуване и деактуване на имоти - общинска собственост
авторски материал, стр. 30
За уедреното ползване по споразумение на пасищни имоти и на трайни насаждения
авторски материал, стр. 36
Недействителност на отказа от наследство
авторски материал, стр. 46
Пълно или непълно е осиновяването, възникнало при действието на Закона за извънбрачните деца и осиновяването?
авторски материал, стр. 55
Всички деца - включително осиновени или от друг брак, наследяват поравно
авторски материал, стр. 58
Извлечение от Решение № 168 от 20.01.2017 г. по гр. д. № 823/2016 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 61
Урегулиране на земеделски земи с цел застрояване
авторски материал, стр. 64
Административна процедура в Патентното ведомство по установяване на факта, че една търговска марка се ползва с известност или е общоизвестна на територията на Република България
авторски материал, стр. 77