ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2017 г., кн. 03
Изменени Международни счетоводни стандарти, в сила от 01.01.2017 година
авторски материал, стр. 5
Указание № УК-1 от 21.02.2017 г. на МФ
административна практика, стр. 12
Кога може и кога не може да се ползва новият данък върху разходите в натура, както и останалите данъци върху разходите
авторски материал, стр. 27
Новите изисквания за извършването на корекции в подадена годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ
авторски материал, стр. 38
Новите правила за корекции на ползван данъчен кредит
авторски материал, стр. 45
Изпълнение върху вещи и влогове в съпружеска имуществена общност, и върху съсобствени вещи
авторски материал, стр. 70
Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
авторски материал, стр. 74
Къде да инвестираме парите си? Банков депозит или държавни ценни книжа
авторски материал, стр. 83