ТП Издания
Книга-годишник "Трудови отношения - 2017 г."
Решение № 20 от 22.02.2016 г. на ВКС, ІІІ г. о.
съдебна практика, стр. 247
Решение № 226 от 09.05.2016 г. на ВКС, ІІІ г. о.
съдебна практика, стр. 250
Решение № 66 от 27.04.2016 г. на ВКС, ІІІ г. о.
съдебна практика, стр. 254
Решение № 146 от 17.05.2016 г. на ВКС, ІV г. о.
съдебна практика, стр. 257
Решение № 312 от 26.01.2016 г. на ВКС, ІV г. о.
съдебна практика, стр. 259
Решение № 2 от 26.02.2016 г. на ВКС, ІІІ г. о.
съдебна практика, стр. 263
Решение № 74 от 22.04.2016 г. на ВКС, ІІІ г. о.
съдебна практика, стр. 265
Решение № 226 от 20.01.2016 г. на ВКС, ІІІ г. о.
съдебна практика, стр. 268
Решение № 125 от 4.05.2016 г. на ВКС, ІV г. о.
съдебна практика, стр. 270
Решение № 25 от 16.02.2016 г. на ВКС, ІІІ г. о.
съдебна практика, стр. 274
Решение № 54 от 24.03.2016 г. на ВКС, ІІІ г. о.
съдебна практика, стр. 277
Решение № 29 от 30.03.2016 г. на ВКС, ІV г. о.
съдебна практика, стр. 279
Решение № 13 от 2.02.2016 г. на ВКС, ІV г. о.
съдебна практика, стр. 283
Решение № 15 от 2.02.2016 г. на ВКС, ІІІ г. о.
съдебна практика, стр. 286
Решение № 88 от 22.04.2016 г. на ВКС, ІV г. о.
съдебна практика, стр. 289
Решение № 443 от 24.03.2016 г. на ВКС, ІV г. о.
съдебна практика, стр. 291
Решение № 41 от 19.02.2016 г. на ВКС, ІV г. о.
съдебна практика, стр. 299
Решение № 274 от 16.03.2016 г. на ВКС, ІV г. о.
съдебна практика, стр. 301
Решение № 265 от 14.01.2016 г. на ВКС, ІІІ г. о.
съдебна практика, стр. 305
Решение № 320 от 7.01.2016 г. на ВКС, ІІІ г. о.
съдебна практика, стр. 311
Решение № 23 от 2.02.2016 г. на ВКС, ІV г. о.
съдебна практика, стр. 313
Решение № 80 от 3.05.2016 г. на ВКС, ІV г. о.
съдебна практика, стр. 319
Решение № 92 от 14.04.2016 г. на ВКС, ІV г. о.
съдебна практика, стр. 321
Писмо № 94-4062 от 22.11.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 328
Писмо № 94-715 от 31.03.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 330
Писмо № 94-3065 от 21.09.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 330
Писмо № 26-913 от 11.11.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 332
Писмо № 94-3176 от 03.10.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 333
Писмо № 92-831 от 20.10.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 335
Писмо № 94-199 от 29.01.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 335
Писмо № 26-24 от 24.03.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 336
Писмо № 26-832 от 20.10.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 337
Писмо № 94-583 от 25.03.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 338
Писмо № 94-3175 от 03.10.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 339
Писмо № 94-37 от 13.01.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 340
Писмо № 94-101 от 13.01.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 341
Писмо № 94-3063 от 21.09.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 342
Коментар по трудови отношения - Форми на социалния диалог в трудовите отношения - 2017г.
авторски материал, стр. 344
Коментар по трудови отношения - Състав на Националния съвет за тристранно сътрудничество - 2017г.
авторски материал, стр. 350
Коментар по трудови отношения - Организиране на дейността на органите за тристранно сътрудничество - 2017г.
авторски материал, стр. 354
Коментар по трудови отношения - Права на общото събрание (събранието на пълномощниците) на работниците и служителите - 2017г.
авторски материал, стр. 358
Коментар по трудови отношения - Права и задължения на представителите на работниците и служителите по чл. 7а КТ - 2017г.
авторски материал, стр. 363
Коментар по трудови отношения - Представители на синдикалните организации като органи за информиране и консултиране - 2017г.
авторски материал, стр. 366
Коментар по трудови отношения - Нови моменти в критериите за представителност на синдикалните и работодателските организации - 2017г.
авторски материал, стр. 372
Коментар по трудови отношения - Съдействие на държавните органи, органите на местното самоуправление и на работодателите за осъществяване на дейността на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите - 2017г.
авторски материал, стр. 376
Коментар по трудови отношения - Вписване на колективния трудов договор - 2017г.
авторски материал, стр. 378
Коментар по трудови отношения - Искове за неизпълнение на колективния трудов договор - 2017г.
авторски материал, стр. 382
Коментар по трудови отношения - Недействителност на колективния трудов договор - 2017г.
авторски материал, стр. 385
Коментар по трудови отношения - Задължения на работодателя през времето от сключването на трудовия договор до началото на неговото изпълнение - 2017г.
авторски материал, стр. 389
Коментар по трудови отношения - Постъпване на работа след възникване на трудовото правоотношение - 2017г.
авторски материал, стр. 393
Коментар по трудови отношения - Уговаряне в трудовия договор и на други условия, които не са уредени в повелителни разпоредби на закона - 2017г.
авторски материал, стр. 397
Коментар по трудови отношения - Презумпцията за сключен безсрочен трудов договор - 2017г.
авторски материал, стр. 399
Коментар по трудови отношения - Определяне на срока в трудовия договор за изпитване - 2017г.
авторски материал, стр. 401
Коментар по трудови отношения - Обявяване на конкурс - 2017г.
авторски материал, стр. 404
Коментар по трудови отношения - Допускане до конкурс - 2017г.
авторски материал, стр. 406
Коментар по трудови отношения - Провеждане на конкурс по Кодекса на труда - 2017г.
авторски материал, стр. 409
Коментар по трудови отношения - Допълнителни условия по трудовото правоотношение, възникнало от избор и конкурс - 2017г.
авторски материал, стр. 411
Коментар по трудови отношения - Несъвместимости за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация - 2017г.
авторски материал, стр. 413
Коментар по трудови отношения - Задължения на работника или служителя, който изпълнява временна работа - 2017г.
авторски материал, стр. 417
Коментар по трудови отношения - Права на работника или служителя, който изпълнява временна работа - 2017г.
авторски материал, стр. 419
Коментар по трудови отношения - Изпълнение на длъжност в институциите на Европейския съюз - 2017г.
авторски материал, стр. 421
Коментар по трудови отношения - Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги - 2017г.
авторски материал, стр. 424
Коментар по трудови отношения - Запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя - 2017г.
авторски материал, стр. 426
Коментар по трудови отношения - Удължен платен годишен отпуск - 2017г.
авторски материал, стр. 430
Коментар по трудови отношения - Новата уредба на ползването на официалните празници - 2017г.
авторски материал, стр. 434
Коментар по трудови отношения - Отпуск за отглеждане на малко дете от близки или в приемно семейство - 2017г.
авторски материал, стр. 436
Коментар по трудови отношения - Право на учебен отпуск по чл. 169 от Кодекса на труда имат само учащите се работници и служители „без откъсване от производството“ - 2017г.
авторски материал, стр. 439
Коментар по трудови отношения - Правилникът за вътрешния трудов ред - 2017г.
авторски материал, стр. 443
Коментар по трудови отношения - Тежкото дисциплинарно нарушение в практиката на Върховния касационен съд - 2017г.
авторски материал, стр. 446
Коментар по трудови отношения - Имуществена отговорност на работодателя за морални вреди, причинени на работника или служителя от трудова злополука или професионална болест - 2017г.
авторски материал, стр. 452
Коментар по трудови отношения - Намаляване на обезщетението на работника или служителя, когато е допринесъл за настъпването на трудовата злополука - 2017г.
авторски материал, стр. 455
Коментар по трудови отношения - Обезщетение при уволнение на работник или служител с предизвестие - 2017г.
авторски материал, стр. 458
Коментар по трудови отношения - Брутното трудово възнаграждение при определяне на обезщетенията - 2017г.
авторски материал, стр. 461
Коментар по трудови отношения - Задължение на работодателя за редовно изплащане на трудовото възнаграждение - 2017г.
авторски материал, стр. 465
Коментар по трудови отношения - Задължения на работодателя за санитарно-битово и медицинско обслужване на работниците и служителите - 2017г.
авторски материал, стр. 469
Коментар по трудови отношения - Минимална възраст за приемане на работа - 2017г.
авторски материал, стр. 471
Коментар по трудови отношения - Трудоустрояване на бременни жени и кърмачки - 2017г.
авторски материал, стр. 475
Коментар по трудови отношения - Подобряване на условията на труд на бременните работнички или служителки, родилки или кърмачки - 2017г.
авторски материал, стр. 477
Коментар по трудови отношения - Задължение на бременната работничка или служителка да уведоми работодателя за бременността си - 2017г.
авторски материал, стр. 481
Коментар по трудови отношения - Трудоустрояване на работника и служителя - 2017г.
авторски материал, стр. 483
Коментар по трудови отношения - Практиката на Върховния касационен съд (2013-2016 г.) по трудовите спорове за незаконно уволнение с предизвестие - 2017г.
авторски материал, стр. 487
Коментар по трудови отношения - Съдебният контрол за законосъобразност на подбора - 2017г.
авторски материал, стр. 496
Коментар по трудови отношения - Уволнение на работник или служител, който откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване - 2017г.
авторски материал, стр. 500
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие с педагогически специалист - 2017г.
авторски материал, стр. 502
Коментар по трудови отношения - Прекратяването на трудовия договор с работник или служител, който е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, и ТР № 6 от 25.06.2014 г. на ОСГК на ВКС - 2017г.
авторски материал, стр. 505
Коментар по трудови отношения - Предварителната закрила при уволнение на синдикални дейци в тълкувателната дейност на Върховния касационен съд - 2017г.
авторски материал, стр. 508
Коментар по трудови отношения - Искова давност за предявяване на иска за възстановяване на работа (ТР № 1 на ОСГК на ВКС от 12.05.2015 г.) - 2017г.
авторски материал, стр. 511
Коментар по трудови отношения - Предварителна закрила при уволнение с разрешение на инспекцията по труда - 2017г.
авторски материал, стр. 514
Коментар по трудови отношения - Заемане на предишната работа при възстановяване на работника или служителя при незаконно уволнение - 2017г.
авторски материал, стр. 517
Коментар по трудови отношения - Трудов стаж на работника или служителя при недействително трудово правоотношение - 2017г.
авторски материал, стр. 522
Коментар по трудови отношения - Изчисляване на трудовия стаж - 2017г.
авторски материал, стр. 524
Коментар по трудови отношения - Трудови спорове между работника или служителя, изпратен на временна работа, и предприятието ползвател - 2017г.
авторски материал, стр. 528
Коментар по трудови отношения - Безплатност на съдебното производство по трудови спорове - 2017г.
авторски материал, стр. 530
Коментар по трудови отношения - Права на контролните органи - 2017г.
авторски материал, стр. 531
Коментар по трудови отношения - Задължения на контролните органи - 2017г.
авторски материал, стр. 535
Коментар по трудови отношения - Принудителни административни мерки за даване на предписания - 2017г.
авторски материал, стр. 537
Коментар по трудови отношения - Административнонаказателна отговорност на работника или служителя за нарушаване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд - 2017г.
авторски материал, стр. 540
Коментар по трудови отношения - Споразумение в административнонаказателното производство - 2017г.
авторски материал, стр. 543
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Минимални изисквания за микроклимата на работните места - 2017г.
авторски материал, стр. 574
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Специфични изисквания и безопасни условия на труд на работниците по срочно или временно трудово правоотношение - 2017г.
авторски материал, стр. 577
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при ръчна работа с тежести - 2017г.
авторски материал, стр. 579
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Задължения на работодателя да назначава служители за защита от професионални рискове - 2017г.
авторски материал, стр. 581
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Задължение на работодателя да осигурява здравословни и безопасни условия на труд при работа от разстояние - 2017г.
авторски материал, стр. 583
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност - Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност - 2017г.
авторски материал, стр. 672
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност - Промени в Закона за насърчаване на заетостта през 2016 г. - 2017г.
авторски материал, стр. 675
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност - Задължение на работодателите да обявяват свободни работни места в държавната администрация - 2017г.
авторски материал, стр. 680
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност - Обучение на възрастни - 2017г.
авторски материал, стр. 683
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност - Информиране и консултиране при масово уволнение - 2017г.
авторски материал, стр. 686
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност - Контрол за прилагането на Закона за насърчаване на заетостта - 2017г.
авторски материал, стр. 689
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Право на стачка на държавните служители - 2017г.
авторски материал, стр. 700
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Оспорване на законността на стачката - 2017г.
авторски материал, стр. 706
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Функции на Националния институт за помирение и арбитраж - 2017г.
авторски материал, стр. 709
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Същност и забрана на локаута - 2017г.
авторски материал, стр. 711