ТП Издания
Книга "Договорната система в строителството"
Договорната система в строителството - Развитие на строителната дейност в България - Същност и значение на строителната дейност
авторски материал, стр. 24
Договорната система в строителството - Развитие на строителната дейност в България - Историческо развитие на нормативната уредба в областта на строителството и отношенията между участниците в строителството в България от Освобождението досега
авторски материал, стр. 26
Договорната система в строителството - Развитие на строителната дейност в България - Възприемане на договори - образци при уреждане на договорните отношения между участниците в строителството
авторски материал, стр. 81
Договорната система в строителството - Договорната система в строителството. страни в договорните отношения - Общи положения
авторски материал, стр. 96
Договорната система в строителството - Договорната система в строителството. страни в договорните отношения - Историческо развитие и правна уредба на „договорната система“ в строителството
авторски материал, стр. 103
Договорната система в строителството - Договорната система в строителството. страни в договорните отношения - Понятие за „система“
авторски материал, стр. 111
Договорната система в строителството - Договорната система в строителството. страни в договорните отношения - Структура на договорната система в строителството
авторски материал, стр. 119
Договорната система в строителството - Договорната система в строителството. страни в договорните отношения - Правен статус и функции на участниците в договорната система в строителството съгласно действащото законодателство
авторски материал, стр. 124
Договорната система в строителството - Договорни отношения в строителството - Преддоговорна дейност - проучване, инвестиционно намерение и офертно-договорна дейност
авторски материал, стр. 212
Договорната система в строителството - Договорни отношения в строителството - Договор между възложител и строител
авторски материал, стр. 224
Договорната система в строителството - Договорни отношения в строителството - Договор между възложител и проектант
авторски материал, стр. 303
Договорната система в строителството - Договорни отношения в строителството - Договор между възложител и консултант
авторски материал, стр. 344
Договорната система в строителството - Договорни отношения в строителството - Договор между възложител и лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“
авторски материал, стр. 400
Договорната система в строителството - Договорни отношения в строителството - Договор между възложител и доставчик на машини и съоръжения
авторски материал, стр. 405
Договорната система в строителството - Договорни отношения в строителството - Договор между възложител и технически ръководител
авторски материал, стр. 409
Договорната система в строителството - Приложение № 1 към глава втора, т. IV, 1
авторски материал, стр. 422
Договорната система в строителството - Приложение № 2 към глава втора, т. IV, 2
авторски материал, стр. 423
Договорната система в строителството - Приложение № 3 към глава втора, т. IV, 2
авторски материал, стр. 424