ТП Издания
Книга-годишник "Новото данъчно законодателство през 2017 г."
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2017 година - Общ преглед на промените в ЗКПО за новата 2017 година – 2017 г.
авторски материал, стр. 149
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2017 година - Изменения и допълнения в ЗКПО, обнародвани в ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г., със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове – 2017 г.
авторски материал, стр. 151
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2017 година - Практически аспекти на избора за облагане на личното ползване на активи/персонал по реда на ЗКПО – 2017 г.
авторски материал, стр. 157
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2017 година - Практически аспекти на избора за облагане на личното ползване на активи/персонал по реда на ЗКПО – Възможност за избор за облагане по реда на ЗКПО на доходите в натура, п
авторски материал, стр. 160
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2017 година - Практически аспекти на избора за облагане на личното ползване на активи/персонал по реда на ЗКПО – Отмяна на данъка върху разходите по чл. 204, т. 3 ЗКПО и свързаната с т
авторски материал, стр. 163
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2017 година - Практически аспекти на избора за облагане на личното ползване на активи/персонал по реда на ЗКПО – Формиране на данъчната основа за еднократното облагане на разходите в н
авторски материал, стр. 164
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2017 година - Практически аспекти на избора за облагане на личното ползване на активи/персонал по реда на ЗКПО – Облекчено документиране на разходи за превозни средства по чл. 10, ал.
авторски материал, стр. 166
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2017 година - Практически аспекти на избора за облагане на личното ползване на активи/персонал по реда на ЗКПО – Данъчно задължени лица за данъка върху разходите за лично ползване - 20
авторски материал, стр. 168
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2017 година - Практически аспекти на избора за облагане на личното ползване на активи/персонал по реда на ЗКПО – Практически примерни ситуации предвид различните видове данъчни основи
авторски материал, стр. 169
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2017 година - Практически аспекти на избора за облагане на личното ползване на активи/персонал по реда на ЗКПО – Изпълнение на новите изисквания на ЗКПО - начини и срокове - 2017 г.
авторски материал, стр. 175
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2017 година - Други промени, необхванати в предходните глави от коментара (обн. ДВ, бр. 32 от 22.04.2016 г. и бр. 75 от 27.09.2016 г.) – 2017 г.
авторски материал, стр. 176
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2017 г. - 2017 г.
авторски материал, стр. 258
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2017 г. - Промени в ЗДДФЛ, въведени със Закона за изменение и допълнение на ЗАДС – 2017 г.
авторски материал, стр. 260
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2017 г. - Промени в ЗДДФЛ, въведени със Закона за изменение и допълнение на ЗАДС - Промени, свързани с обхвата на необлагаеми доходи, имащи характер на парични
авторски материал, стр. 260
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2017 г. - Промени в ЗДДФЛ, въведени със Закона за изменение и допълнение на ЗАДС - Третиране на непарична (апортна) вноска в търговски дружества (чл. 13, ал. 4 
авторски материал, стр. 265
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2017 г. - Промени в ЗДДФЛ, въведени със Закона за изменение и допълнение на ЗАДС - Промени, свързани с данъчните облекчения (чл. 22г, ал. 2, т. 2 - изм., чл. 22
авторски материал, стр. 269
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2017 г. - Промени в ЗДДФЛ, въведени със Закона за изменение и допълнение на ЗАДС - Промени, свързани с облагането на регистрираните земеделски стопани (чл. 29,
авторски материал, стр. 274
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2017 г. - Промени в ЗДДФЛ, въведени със Закона за изменение и допълнение на ЗАДС - Промени, свързани с доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък (чл. 50
авторски материал, стр. 277
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2017 г. - Промени в ЗДДФЛ, въведени със Закона за изменение и допълнение на ЗАДС - Промени, свързани с годишното деклариране на доходи (чл. 50, ал. 9 - нова, чл
авторски материал, стр. 278
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2017 г. - Промени в ЗДДФЛ, въведени със Закона за изменение и допълнение на ЗАДС - Промяна в дефиницията на понятието „застраховки „Живот“ (§ 1, т. 14 от ДР на
авторски материал, стр. 280
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2017 г. - Промени в ЗДДФЛ, въведени със Закона за изменение и допълнение на ЗАДС - Други промени – 2017 г.
авторски материал, стр. 281
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2017 г. - Промени в ЗДДФЛ, въведени със Закона за допълнение на ЗМДТ – 2017 г.
авторски материал, стр. 282
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2017 г. - 2017 г.
авторски материал, стр. 474
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2017 г.- Нови положения, въведени със ЗИДЗДДС – 2017 г.
авторски материал, стр. 475
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2017 г. - Промени в ЗДДС, направени със ЗИДЗАДС - В ЗДДС се въвежда изрично правилото на чл. 168а от Директивата за ДДС – 2017 г.
авторски материал, стр. 479
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2017 г. - Промени в ЗДДС, направени със ЗИДЗАДС - Промени, засягащи правото на частичен данъчен кредит – 2017 г.
авторски материал, стр. 487
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2017 г. - Промени в ЗДДС, направени със ЗИДЗАДС - Изменения и допълнения, отнасящи се до корекциите на приспаднат данъчен кредит – 2017 г.
авторски материал, стр. 489
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2017 г. - Промени в ЗДДС, направени със ЗИДЗАДС - Промени, отнасящи се до третирането по ЗДДС на неперсонифицираните дружества – 2017 г.
авторски материал, стр. 502
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2017 г. - Промени в ЗДДС, направени със ЗИДЗАДС - Изменение в датата на възникване на данъчното събитие при договори с поетапно изпълнение – 2017 г.
авторски материал, стр. 507
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2017 г. - Промени в ЗДДС, направени със ЗИДЗАДС - Промяна в правилата за определяне данъчната основа на доставките на услуги, приравнени на възмездни – 2017 г.
авторски материал, стр. 509
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2017 г. - Промени в ЗДДС, направени със ЗИДЗАДС - Изменения при доставките на стоки и услуги, свързани с международен транспорт – 2017 г.
авторски материал, стр. 510
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2017 г. - Промени в ЗДДС, направени със ЗИДЗАДС - Корекции в извършено деклариране, налагащи се към момент, в който лицето вече е с прекратена регистрация по ЗДДС – 2017 г.
авторски материал, стр. 511
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2017 г. - Промени в ЗДДС, направени със ЗИДЗАДС - Промени, отнасящи се до броя и облагането на доставките, възникващи по договори, при които едно лице действа от свое име и
авторски материал, стр. 513
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2017 г. - Промени в ЗДДС, направени със ЗИДЗАДС - Промяна, засягаща доставките на туристически услуги, извършвани между двама туроператори – 2017 г.
авторски материал, стр. 516
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2017 г. - Промени в ЗДДС, направени със ЗИДЗАДС - Изменения и допълнения, отнасящи се до случаите на смърт на регистрирано по ЗДДС физическо лице, засягащи наследниците му
авторски материал, стр. 519
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2017 г. - Промени в ЗДДС, направени със ЗИДЗАДС - Други изменения и допълнения – 2017 г.
авторски материал, стр. 520
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2017 г. - Промени в нормативната уредба на ДДС, отнасящи се до недвижимите имоти и услугите, свързани с тях, влизащи в сила от 1 януари 2017 г. – 2017 г.
авторски материал, стр. 523
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2017 г. - Промяна на акцизната ставка за цигарите – 2017 г.
авторски материал, стр. 682
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2017 г. - Право на възстановяване на акциз за алкохол при производство на лекарства – 2017 г.
авторски материал, стр. 683
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2017 г. - Промени в случаите на освобождаване от акциз на енергийни продукти – 2017 г.
авторски материал, стр. 683
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2017 г. - Регистрация при продажба на природен газ – 2017 г.
авторски материал, стр. 684
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2017 г. - Промени в специалния ред за възстановяване на акциз върху закупен газьол, използван в първично селскостопанско производство – 2017 г.
авторски материал, стр. 684
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2017 г. - Принцип при облагане на еквивалентно гориво – 2017 г.
авторски материал, стр. 684
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2017 г. - Изисквания при осъществяване на разносна търговия на тютюневи изделия – 2017 г.
авторски материал, стр. 685
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2017 г. - Нови хипотези във връзка с облагането и начисляването на акциз при освободените от акциз крайни потребители (ОАКП) – 2017 г.
авторски материал, стр. 686
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2017 г. - Промени в изискванията при издаване на удостоверения, лицензи или разрешения по ЗАДС – 2017 г.
авторски материал, стр. 686
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2017 г. - Нови разпоредби, свързани с ограничения и забрани по ЗАДС – 2017 г.
авторски материал, стр. 688
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2017 г. - Нови разпоредби, свързани с контрола по ЗАДС– 2017 г.
авторски материал, стр. 689
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2017 г. - Други промени в административнонаказателната отговорност по ЗАДС – 2017 г.
авторски материал, стр. 691
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 2017 година - Данък върху таксиметров превоз на пътници – 2017 г.
авторски материал, стр. 775
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 2017 година - Промяна в данъчно задължените лица - чл. 11, ал. 4 ЗМДТ – 2017 г.
авторски материал, стр. 779
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 2017 година - Съкращаване на срока за издаване на удостоверение за данъчна оценка – 2017 г.
авторски материал, стр. 784
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 2017 година - Ограничаване на административните разходи при формиране на размера на таксите за административни услуги – 2017 г.
авторски материал, стр. 784
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 2017 година - Отлагане на забраната по чл. 67, ал. 2 ЗМДТ – 2017 г.
авторски материал, стр. 787
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 2017 година - Санкция за непредоставяне на информация по чл. 5а ЗМДТ – 2017 г.
авторски материал, стр. 787
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 2017 година - Актуални въпроси по прилагането на ЗМДТ, пораждащи нееднородна практика – 2017 г.
авторски материал, стр. 788
Коментар на промените, свързани с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2016 година - Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - Промени, свързани с органите, на които се предоставя данъчна и осигурителна информация – 2017 г.
авторски материал, стр. 794
Коментар на промените, свързани с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,извършени през 2016 година – 2017 г.
авторски материал, стр. 794
Коментар на промените, свързани с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2016 година - Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - Промени, свързани с данъчно-осигурителната сметка на лицата – 2017 г.
авторски материал, стр. 796
Коментар на промените, свързани с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2016 година - Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - Промени във връзка с митата – 2017 г.
авторски материал, стр. 796
Коментар на промените, свързани с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2016 година - Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - Промени във връзка с органа, компетентен да издаде ревизионен акт – 2017 г.
авторски материал, стр. 797
Коментар на промените, свързани с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2016 година - Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - Промени във връзка с публични вземания – 2017 г.
авторски материал, стр. 801
Коментар на промените, свързани с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2016 година - Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - Промени във връзка с производство по стабилизация на търговец – 2017 г.
авторски материал, стр. 801
Коментар на промените, свързани с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2016 година - Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - Промени при разсрочването и отсрочването в производство по стабилизация и несъстоятелност – 2017
авторски материал, стр. 802
Коментар на промените, свързани с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2016 година - Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - Промени във връзка с присъединяване на обезпечени кредитори – 2017 г.
авторски материал, стр. 802
Коментар на промените, свързани с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2016 година - Промени в други закони, свързани с ДОПК - Промени във връзка с предоставянето на компетентност на митническите органи – 2017 г.
авторски материал, стр. 803
Коментар на промените, свързани с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2016 година - Промени в други закони, свързани с ДОПК - Подаване на декларации по ЗКПО и коригиране на грешки, свързани с минали периоди – 2017 г.
авторски материал, стр. 803
Коментар на промените, свързани с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2016 година - Промени в други закони, свързани с ДОПК - Подаване на декларации по ЗДДФЛ – 2017 г.
авторски материал, стр. 803
Писмо № 20-15-232 от 12.07.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 809
Писмо № 07-00-156 от 28.07.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 809
Писмо № 94-00-59 от 11.08.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 809
Писмо № 24-38-74 от 07.11.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 809
Писмо № 07-00-7 от 17.07.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 809
Писмо № 20-00-279 от 07.07.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 809
Писмо № М-94-П-449 от 16.09.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 809
Писмо № М-24-36-41 от 10.09.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 809
Писмо № 96-00-229 от 24.08.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 809
Писмо № М-24-36-25 от 01.07.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 809
Писмо № 20-21-172 от 25.11.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 809
Писмо № 3_2130 от 06.10.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 809
Писмо № 96-00-180 от 12.07.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 809
Писмо № 3_2312 от 31.10.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 809