ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2017 г., кн. 02
Годишни подобрения на МСФО, в сила за финансовите отчети за 2016 година
авторски материал, стр. 5
Счетоводни аспекти на придобиването на дълготрайни активи при условията на финансов лизинг в бюджетните организации
авторски материал, стр. 15
Промени в образеца на годишната данъчна декларация за облагане с корпоративен данък за 2016 година
авторски материал, стр. 20
Коригиращи годишни данъчни декларации по реда на ЗКПО
авторски материал, стр. 28
Ползване на данъчните облекчения по ЗДДФЛ с годишната данъчна декларация за 2016 г.
авторски материал, стр. 39
Промените в ЗДДС, свързани с регистрацията и дерегистрацията по реда на закона, в сила от 01.01.2017 г.
авторски материал, стр. 57
Определяне на данъчно задължено лице и деклариране на данъка върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ
административна практика, стр. 63
Действие на акта за прихващане, направено от органите по приходите, по отношение на търговски дружества, участващи в консорциум
авторски материал, стр. 67
Новости при застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
авторски материал, стр. 73
Новият закон за независимия финансов одит
авторски материал, стр. 88