ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2017 г., кн. 02
Митове и факти в трудовото право
авторски материал, стр. 5
Въвеждане на работно време с променливи граници
авторски материал, стр. 8
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 10/2017
административна практика, стр. 11
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 11/2017
административна практика, стр. 12
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 12/2017
административна практика, стр. 13
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 13/2017
административна практика, стр. 14
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 14/2017
административна практика, стр. 15
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 15/2017
административна практика, стр. 18
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 16/2017
административна практика, стр. 18
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 17/2017
административна практика, стр. 19
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 18/2017
административна практика, стр. 20
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 19/2017
административна практика, стр. 21
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 20/2017
административна практика, стр. 22
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 21/2017
административна практика, стр. 23
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 22/2017
административна практика, стр. 24
Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие, когато не може да изпълнява работата си поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа
авторски материал, стр. 26
Нови специфични длъжности в областта на информационните технологии - за всички структури в държавната администрация
авторски материал, стр. 30
Корпоративната социална отговорност - добри национални и международни практики
авторски материал, стр. 33
Значението на външния вид, или по дрехите посрещат
авторски материал, стр. 41
Новите правомощия на инспекцията по труда, предоставени с промените в Кодекса на труда от 30 декември 2016 г.
авторски материал, стр. 48
Националният план за действие по заетостта за 2017 година
авторски материал, стр. 55
Изменения и допълнения в Наредба № Н-8 относно подаването и съхранението на данни от работодателите, осигурителите и самоосигуряващите се лица, в сила от 01.01.2017 г.
авторски материал, стр. 67
Писмо № 20-00-26 от 02.02.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 79
Новата правна уредба на командироването и изпращането на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
авторски материал, стр. 88