ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 01
Актуални промени в Търговския закон (Държавен вестник, бр. 105 от 30.12.2016 г.)
авторски материал, стр. 5
Платежна сметка за основни операции
авторски материал, стр. 18
Нормативни недомислия в Търговския закон
авторски материал, стр. 27
Присъединен кредитор ли е ищецът, предявил иск с правно основание чл. 135 ЗЗД, по чл. 459, ал. 1 ГПК?
авторски материал, стр. 36
Ипотеката като възмезден или безвъзмезден договор
авторски материал, стр. 41
Тълкувателно решение № 5 от 2014 г. от 12.12.2016 г. на ОСГК на ВКС
авторски материал, стр. 50
Решение № 217 от 23.02.2016 г. по т. д. № 3022/2014 г. на ВКС, I т. о., ТК
съдебна практика, стр. 54
Разглеждане на делото в закрито заседание по чл. 376 ГПК
авторски материал, стр. 57
Новите моменти в установителния иск по чл. 694 от Търговския закон
авторски материал, стр. 68
Административнонаказателна отговорност за нарушения на Закона за обществените поръчки
авторски материал, стр. 80
Новата правна рамка на института на особения залог след последните изменения на Закона за особените залози
авторски материал, стр. 88