ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2017 г., кн. 01
Правен статут на паркомястото
авторски материал, стр. 5
Твърдението за намерение за своене в исковия процес
авторски материал, стр. 14
Кога предварителният договор става окончателен
авторски материал, стр. 23
Замяна на недвижим имот - частна общинска собственост, с имот на физически или юридически лица
авторски материал, стр. 26
За някои последици при договор за възмездно ползване на земеделска земя
авторски материал, стр. 34
Първичен способ ли е придобиването на движима вещ по чл. 24, ал. 5, изр. 1 от Семейния кодекс?
авторски материал, стр. 43
Решение № 385 от 24.10.2012 г. по гр. д. № 968/2011 г. на ВКС, I г. о.
съдебна практика, стр. 54
Нови моменти в нотариалните производства и удостоверявания след промените в Търговския закон, засягащи правната уредба на ООД
авторски материал, стр. 57
Необходимо ли е разрешение за строеж при ремонт на покрив
авторски материал, стр. 64
Какво ще се промени с общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
авторски материал, стр. 70
Извънсъдебна делба
авторски материал, стр. 88