ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2017 г., кн. 01
Последните промени в Закона за счетоводството, обнародвани в края на 2016 г.
авторски материал, стр. 5
Преглед на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2017 г.
авторски материал, стр. 15
Промени в ЗДДС, направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
авторски материал, стр. 28
Обзор на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 2017 г.
авторски материал, стр. 46
Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2017 г.
авторски материал, стр. 55
Основни политики и параметри, заложени в Закона за държавния бюджет за 2017 г.
авторски материал, стр. 71
Последните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2017 г.
авторски материал, стр. 88