ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2016 г., кн. 12
Задължение за предоставяне на информация при вливания и сливания на търговски дружества
авторски материал, стр. 5
Предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване
авторски материал, стр. 15
Правни аспекти на колективната електронна търговия
авторски материал, стр. 28
Легитимиран ли е заложният кредитор да предяви иск за отмяна на решение на ОС в хипотезата на чл. 185, ал. 3 ТЗ
авторски материал, стр. 40
Разглеждане и обезпечаване на алтернативно обективно съединени искове в гражданския процес
авторски материал, стр. 49
За правния интерес на трето лице да встъпи в чужд исков процес и в частност в исковото производство по чл. 694 от Търговския закон
авторски материал, стр. 59
Определяне на рисковете при изпълнение на обществена поръчка за строителство, като критерий за оценка на постъпилите предложения
авторски материал, стр. 72