ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2016 г., кн. 12
Възможно правно основание за добросъвестно владение ли е договорът за делба
авторски материал, стр. 5
Необжалваемост на отказ да се открие производство за предоставяне на разрешение за търсене или проучване на подземни богатства
авторски материал, стр. 14
Нормата на чл. 59, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър
авторски материал, стр. 22
Недостойнство за наследяване - основания
авторски материал, стр. 28
Решение № 193 от 22.07.2016 г. по гр. д. № 4144/2015 г. на ВКС, ІV г. о.
съдебна практика, стр. 42
Някои въпроси за архива на нотариуса
авторски материал, стр. 46
Въпроси на предназначението на поземлените имоти по ЗУТ и начина на отразяването му в кадастралните карти и регистри по ЗКИР
авторски материал, стр. 52
Продуцентът в аудиовизията и предизвикателствата на новите медии
авторски материал, стр. 63