ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2016 г., кн. 12
Имуществена отговорност на регистрирания одитор според новия Закон за независимия финансов одит
авторски материал, стр. 5
Документиране и счетоводно отчитане на фирите при годишната инвентаризация
авторски материал, стр. 11
Най-често задавани въпроси, свързани с личното ползване на фирмените активи, след промените в ЗКПО
авторски материал, стр. 19
Промени в ЗДДС, отнасящи се до необлагането с ДДС на дарени храни в полза на хранителни банки
авторски материал, стр. 36
Определяне на данъчна оценка по реда на ЗМДТ на недвижим имот, обособен след делба
административна практика, стр. 42
По въпросите, поставени в Тълкувателно решение № 4 от 12 март 2016 г. на ОСНК на ВКС
авторски материал, стр. 47
Съотношение на ал. 3 спрямо останалите алинеи на чл. 5 от Модела на ОИСР
авторски материал, стр. 55
Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, свързани с прецизиране на санкциите, налагани по реда на закона
авторски материал, стр. 64
Компетентност на контролните органипри осъществяване на финансовата инспекция
авторски материал, стр. 67